Stiftelsen Dams styre vedtok i sitt møte 12. desember 2016 nye retningslinjer for godkjenning av søkerorganisasjoner. Retningslinjene har i forkant vært diskutert både på årsmøtet og i en høringsrunde blant medlemsorganisasjonene, for å sikre nødvendig forankring.

I løpet av våren og sommeren 2017 har samtlige 232 organisasjoner med søkerrett i stiftelsen blitt gjennomgått i henhold til de nye retningslinjene. Alle organisasjonene har i denne perioden blitt bedt om å sende inn gjeldende vedtekter, siste årsmelding og årsregnskap til fornyet vurdering av søkerretten, og til lagring i Stiftelsen Dams søknadssystem.

I styremøtet 9. oktober 2017 ble de nye godkjenningene vedtatt, og det er nå klart at 163 av organisasjonene fikk fornyet søkerrett i Stiftelsen Dam. I tillegg har fire av de nye organisasjonene som har søkt om godkjenning i løpet av året fått søkerrett, slik at det nå er totalt 167 organisasjoner med søkerrett i Stiftelsen Dam.

Organisasjoner som har mistet søkerretten hos Stiftelsen Dam har fått beskjed om dette i egen epost.

Hva er endret?

De nye retningslinjene legger vekt på at alle organisasjoner som skal ha søkerrett hos Stiftelsen Dam må ha en demokratisk oppbygging, og klare formål og aktiviteter innen helse. I tillegg må organisasjonen organisere frivillig virksomhet, den må ha sitt virke minst på fylkesnivå og organisasjonen må ha samsvar mellom vedtektsfestet formål og aktivitet. Organisasjoner med samme navn og virksomhet som allerede godkjente søkerorganisasjoner kan ikke godkjennes.

Her kan du lese de nye retningslinjene i sin helhet

Hvorfor er retningslinjene endret?

Stiftelsen Dam har – og har hatt ­– en stor bredde i organisasjoner med søkerrett, men i tråd med stiftelsens formål og retningslinjer for fordeling av prosjektmidler, har det vært behov for en kvalitativ gjennomgang av organisasjoner med søkerrett. Dette for å sørge for en mest mulig likebehandling i søknadsbehandlingen. Mange organisasjoner har hatt søkerrett i lang tid, uten at de vært vurdert opp mot de endringene i retningslinjene som har blitt vedtatt opp gjennom årene. I forbindelse med den siste endringen var det derfor behov for en større gjennomgang.

Kan organisasjoner som har mistet søkerrett få denne tilbake?

Ja. Det er flere muligheter for å få ny søkerrett hos Stiftelsen Dam, avhengig av årsaken til at en organisasjon har mistet søkerretten:

  • Dersom en organisasjon ikke har levert nødvendig dokumentasjon på vedtekter, årsregnskap og årsmelding, men for øvrig oppfyller kravene om søkerrett i retningslinjene, kan organisasjonen søke på nytt om å få søkerrett.
  • Dersom en organisasjon ikke oppfyller kravene i retningslinjene, må organisasjonene eventuelt sørge for å få vedtatt vedtektsendringer i tråd med stiftelsens retningslinjer, og deretter søke om fornyet søkerrett.
  • Organisasjoner med samme navn og virksomhet som allerede godkjente søkerorganisasjoner, for eksempel bymisjonsavdelinger og Fontenehus, har anledning til å samle seg under en paraply som kan få søkerrett, dersom de andre kravene i retningslinjene oppfylles.

Hva om en organisasjon som har mistet søkerretten har aktive prosjekter eller søknader til behandling i Stiftelsen Dam?

Disse organisasjonene vil beholde en begrenset adgang til Stiftelsen Dams systemer så lenge prosjektene er aktive. Eventuelle søknader som ligger til behandling vil bli behandlet på samme måte som tidligere, slik at stiftelsens fagutvalg i den pågående søknadsbehandlingen ikke tar hensyn til om organisasjonene har mistet søkerretten (Forskning, Helse høst 2017 og Ekspress høst 2017).