Forskning

Her finner du informasjon om programmet Forskning.

Forskning er stiftelsens nest største program. Omtrent en tredjedel av midlene går til dette.

Utlysningene publiseres i november og søknadsskjema åpner 2. januar.

Aktuell utlysning: Forskning 2021

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Forskningsprogrammet finansierer forskerstillinger, og det kan søkes om støtte til phd- og postdoktorstillinger (se utlysningstekst for betingelser).

Obs! Fra og med 2020 går Stiftelsen Dam over til en to-trinns søkeprosess for ordningen Forskning.

Her finner du en trinn-for-trinn-gjennomgang av hele søknadsprosessen til alle stiftelsens programmer.


Viktige datoer for Forskning 2020:

  • Innen 15. november 2019: Utlysning av midler
  • 2. januar: Søknadsskjema åpnes
  • 15. februar: Søknadsfrist
  • 14. april: Svar på søknad
  • 10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad
  • 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling
  • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

Husk at søkerorganisasjonene har frist FØR Stiftelsen Dams søknadsfrister, så ta kontakt med din organisasjon så tidlig som mulig.


Eksempler på forskningsprosjekter:

Yrkesdeltakelse og nedsatt hørsel

Arbeid for å utrydde kjønnslemlestelse

Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidet

Birkebeiner aldringsstudien

Se øvrige forskningsprosjekter i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek her


Relevante sider for ordningen Forskning:

For søkere:

Om søknadsbehandlingen:

For mottakere av midler: