Framdriftsrapport

Stiftelsen Dam støtter prosjekter med midler inntil tre år, men utbetaler for ett år av gangen. Flerårige prosjekter må sende inn en framdriftsrapport hvert år.

Framdriftsrapporten skal fortelle hva som er gjennomført og oppnådd så langt i prosjektet.

Målsetting og framdriftsplan i opprinnelig søknad vil være utgangspunkt for rapporteringen, og det er viktig både å beskrive og begrunne avvik.

   • Foreløpig resultat sett opp mot prosjektbeskrivelsen.
   • Tidsplan og begrunnelse for eventuelle avvik eller endringer i prosjektet.
   • Forventet bruk av midler inneværende og neste år.
   • Hvilke kurs i ph.d.-utdanningen er avlagt og hvilke gjenstår.
   • Er midtveisevaluering gjennomført og hvilke artikler er skrevet så langt.
   • Hvordan plan for brukermedvirkning er fulgt opp.
   • Andre relevante opplysninger.
  • Fagutvalget avgjør om det skal gis videre bevilgninger basert på innsendt framdriftsrapport.

   Ved store avvik mellom opprinnelig prosjektbeskrivelse og det som er vist oppnådd gjennom framdriftsrapport kan prosjektet stanses.

   Fagutvalget vil da gi en utfyllende begrunnelse for hvorfor prosjektet stanses.

  • Frist inn til Stiftelsen Dam er 1. september klokken 15.

   OBS! Den enkelte søkerorganisasjon har tidligere frister inn til seg. Ta kontakt med organisasjonen for å få denne fristen.

   Framdriftsrapporteringen gjennomføres i ExtraWeb

   • Foreløpig resultat sett opp mot prosjektbeskrivelsen.
   • Tidsplan og begrunnelse for eventuelle avvik eller endringer i prosjektet.
   • Rapportering om bruk av midler hittil i prosjektet og forventet bruk av midler framover.
   • Andre relevante opplysninger.
  • Fagsjefene i sekretariatet vurderer framdriften i prosjektet og avgjør om det skal gis videre bevilgninger basert på innsendt framdriftsrapport.

   Ved behov for ytterligere vurderinger kontaktes fagutvalget. Ved store avvik mellom opprinnelig prosjektbeskrivelse og det som er vist oppnådd gjennom framdriftsrapport kan prosjektet stanses.

   Det gis da en utfyllende begrunnelse for hvorfor prosjektet stanses.

  • Frist inn til Stiftelsen Dam er 15. mars klokken 15 for prosjekter som er søkt 15. mars (Helse vår).

   For prosjekter som er søkt 15. september (Helse høst) er fristen 15. september klokken 15.

   OBS! Den enkelte søkerorganisasjon har tidligere frister inn til seg. Ta kontakt med organisasjonen for å få denne fristen.

   Framdriftsrapporteringen gjennomføres i ExtraWeb