Innhold i skissesøknad Utvikling

Her finner du en oversikt over hva som skal med i skissesøknaden for Stiftelsen Dams ordning Utvikling.

I februar 2019 ga styret grønt lys til pilotordningen Utvikling.

I søknadsskjemaet for skissesøknade skal søker gi informasjon om følgende elementer:

PROSJEKTLEDER

Prosjektlederen er den som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER

Er prosjektet et samarbeidsprosjekt der andre organisasjoner eller institusjoner har sentrale oppgaver.

  • Ja
  • Nei

SØKNADSSUM

Søknadssum (i hele tusen), totalt for hele prosjektperioden. Må være mellom 500 og 2000. Vær oppmerksom på at denne summen er forpliktende og ikke kan overskrides dersom du blir invitert til å sende full søknad.

Dersom prosjektet får/søker tilleggsfinansiering fra andre kilder: Husk også at retningslinjene sier at det ikke er mulig å søke om «Prosjekter hvor midlene det søkes om er å anse som tilleggsfinansiering til andre, større prosjekter (med primærfinansiering fra annet hold)».

PROSJEKTPERIODE

Omtrentlig start- og sluttdato for prosjektet. OBS: Tidligste startdato er 1. mars. Søknader med tidligere startdato vil bli avslått.

MILEPÆLER

Oppgi omtrentlige datoer for når de viktigste milepælene i prosjektet (opptil fem) fullføres. Milepælene bør samsvare med det som beskrives under «Plan for gjennomføring».

HELSEKATEGORIER 1 (EXTRASTIFTELSEN)

Dette er Stiftelsen Dams egen kategorisering av våre prosjekt. Velg det som passer best.

  • Psykisk helse
  • Somatisk helse
  • Tiltak for bedrede levekår
  • Tiltak for funksjonshemmede
  • Andre helseområder

HELSEKATEGORIER 2 (HRCS)

Angi hvilke helsekategorier prosjektet omhandler. Kategoriene i det internasjonale klassifiseringssystemet Health Research Classification System (HRCS) er tett knyttet til kategoriene i diagnosesystemet ICD-10. Se nærmere forklaring her. Du kan velge inntil fem kategorier, men velg så få som mulig for å beskrive hovedmålene for prosjektet. Ikke bruk «Generell helserelevans» eller «Andre helseutfordringer» dersom andre kategorier beskriver prosjektet bedre.

TYPE PROSJEKT

Her er vi ute etter om prosjektet best beskrives som «forskning» eller «utvikling».

Forskning defineres ofte som «en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og økt viten».

Utviklingsarbeid som «systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller mot det å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester».

ANTALL DELTAKERE

Dersom det er aktuelt, hvor mange deltakere skal rekrutteres eller hvor mange respondenter skal det innhentes opplysninger fra?

TYPE PUBLISERING

Hvordan skal resultatene fra prosjektet offentliggjøres? Beskriv plan og form i «Plan for publisering og formidling». Velg begge om det er aktuelt.

  • Offentlig tilgjengelig rapport
  • Vitenskapelig publikasjon

BAKGRUNN OG RELEVANS

Beskriv hvorfor det er viktig å gjennomføre prosjektet, hvilken relevans det har for interessenter og dets forventede verdi for bruker og organisasjon. Maks 800 tegn.

PRIMÆR MÅLSETNING/HYPOTESE

Beskriv hovedmålene eller -hypotesen for prosjektet. Maks 500 tegn

DESIGN OG METODE

Beskriv utformingen av prosjektet. Hva skal dere gjøre og hvilke metoder skal dere bruke? Maks 1.500 tegn.

PLAN FOR GJENNOMFØRING

Beskriv de mest sentrale fasene og milepælene i prosjektet. Herunder hvor prosjektet skal gjennomføres, hvem som skal delta og hvordan skal de rekrutteres, samt når og hvordan resultater skal innhentes og måloppnåelse evalueres. Maks tusen tegn

IVARETAKELSE AV FAGLIG KOMPETANSE

Beskriv hvordan den faglige kompetansen i prosjektet skal ivaretas. Herunder hvilken relevant kompetanse organisasjonen selv innehar, hvilke eksterne fagmiljøer som skal bidra og på hvilken måte prosjektgruppens totale kvalifikasjoner er nødvendig og tilstrekkelig. Maks 500 tegn.

BRUKERMEDVIRKNING

Beskriv på hvilken måte brukerperspektivet skal ivaretas i prosjektet. Herunder om brukerrepresentanter skal inkluderes i prosjektgruppen, og i hvilke faser de eventuelt skal bidra (planlegging/søknad, rekruttering og gjennomføring, formidling). Maks 500 tegn.

PLAN FOR PUBLISERING

Beskriv hvordan resultatene fra prosjektet skal formidles til forskjellige interessenter. Maks 400 tegn.