Stiftelsen Dams personvernerklæring for Damnett

Generelt

Behandlingsansvarlig instans for alle personopplysninger i Damnett er Stiftelsen Dam, Akersgata 28, 0158 Oslo.

Damnett innhenter standard kontaktinformasjon, stilling/arbeidssted og eventuelt kompetanse på registrerte brukere. I tillegg innhentes habilitets- og kompetanseinformasjon for personer involvert i søknadsbehandlingen.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er å kunne administrere alle søknader som sendes inn til oss, oppfølging av prosjektene i utføringssfasen, intern kvalitetssikring, samt produksjon av statistikker basert på historiske data. Av sistnevnte grunn vil personopplysningene oppbevares også etter at tilknyttet prosjekt er avsluttet. Se også avsnittet Vitenskapelige formål.

Personopplysningene er tilgjengelig for og benyttes i hovedsak av alle ansatte i Stiftelsen Dam. I tillegg er et utvalg personopplysninger tilgjengelig for personer med definerte roller i Damnett, herunder saksbehandlere og prosjektkoordinatorer i tilknyttet søkerorganisasjon, og medlemmer i fagutvalgene og kontrollutvalget.

Grunnlaget for behandlingen er et samtykke av denne personvernerklæringen. For en eventuell tilbaketrekking av samtykket, kontakt Stiftelsen Dam.

I noen tilfeller tildeles personer involvert i søknadsbehandlingen søknader automatisk basert på den enkelte persons registrerte kompetanse.

Prosjektledere og forskere knyttet til prosjekter gjennomført med støtte fra Stiftelsen Dam, vil få sine navn og e-postadresser publisert i vårt prosjektbibliotek. Biblioteket krever ikke egen pålogging og ligger åpent for alle.

Alle registrerte brukere har innsyn i og rettingsmuligheter av egne data, samt til å søke om å bli slettet. Registrerte brukere kan også klage til Datatilsynet dersom de mener at Stiftelsen Dam behandler personopplysninger i strid med reglene.

Vitenskapelige formål

Stiftelsen Dam gjør regelmessige analyser av søknadene, vurderingene og prosjektforløpene som samles i Damnett. Alle opplysninger som registreres er aktuelle for slike analyser. Dette gjør vi hovedsakelig for intern kvalitetssikring og for å kunne gi offentligheten informasjon om våre tildelinger. På nettsiden www.dam.no/statistikk ser du eksempler på noen av de analysene vi gjør.

Noen ganger vil det også bli gjennomført analyser med det formål å frembringe ny kunnskap og økt viten om søknadsbehandlingen og beslutningsprosessene bak dem. Disse resultatene kan være aktuelle for vitenskapelig publisering.

Eksempler på mulige forskningsspørsmål er:

  • Har søkers kjønn noe å si for innvilgelsesprosent?
  • Hvilke kriterier er det mest enighet om blant de som vurderer søknadene?

Personopplysninger benyttet til vitenskapelige formål og forskning vil alltid bli behandlet konfidensielt. Datasettene som inngår i slik bruk vil bli fullstendig anonymisert (ikke bare avidentifisert) ved opprettelse. Datasettene vil bli hentet ut og anonymisert av andre enn den/dem som skal gjennomføre analysene.

Dersom formålet og forskningen er av en slik art at den krever datasett som ikke lar seg anonymisere, vil det innhentes eget samtykke.

Les mer om personvern i Stiftelsen Dam her.