Retningslinjer for Ekspress

Her finner du retningslinjene for Ekspress – en ordning for våre medlemsorganisasjoner.

OBS! Disse retningslinjene er utdaterte. 

Fra og med 2020 erstatter Stiftelsen Dam retningslinjene med utlysninger for hver enkelt søknadsordning. Her kan du se våre utlysninger.

1. Formålet med ordningen

Støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet, i en ordning med enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte

Ordningen er åpen kun for medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam.

3. Dette kan det søkes om

Det kan søkes om:

 • Prosjekter og tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.
 • Støtte til lokale aktiviteter og tilrettelegging for disse aktivitetene.
 • Beløp på hele kroner 1.000, fra 5.000 kroner og opp til 30.000 kroner.

For øvrig informeres det om at:

 • Det kan søkes om støtte til nye tiltak og aktiviteter i prosjekter som allerede har mottatt støtte fra Stiftelsen Dam i de ordinære ordningene.
 • Prosjektet må ha oppstartsdato etter tildelingsdatoen (se «Frister»).

4. Søknadene kan ikke være:

 • Landsomfattende.
 • Finansiering av utstyr der utstyret ikke er knyttet opp mot planlagt og beskrevet prosjektaktivitet for deltakerne.
 • Ordinært organisasjonsarbeid i form av ordinær møtevirksomhet, samlinger for styremedlemmer og andre tillitsvalgte, medlemsverving og opplæring/skolering i administrativt arbeid.
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet.
 • Prosjekter som retter seg mot en målgruppe spredt over store deler av landet.

5. Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingene av søknadene legges det stor vekt på:

 • Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet.
 • Brukerinvolvering og at prosjektet eller tiltaket har nærhet til bruker.
 • Stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt.

6. Slik søkes det

Søknadsskjemaet er webbasert og det er sentralleddet i medlemsorganisasjonen som gir tilgang til skjemaet. Søker må ta kontakt med medlemsorganisasjonens prosjektkoordinator for å bli opprettet som bruker i Damnett og få opprettet et søknadsskjema knyttet til seg.

Skjemaet er enkelt og uten mulighet til å legge ved vedlegg.

Les mer om hvordan du søker om støtte til Ekspress her!

7. Krav til søknadene

Søknadene må ha en beskrivelse av prosjektet som sier noe om behovet, hva en vil gjennomføre, hvordan en skal gjennomføre det og hva nytten/resultatet vil være.

Veiledningstekst i søknadsskjemaet og brukerveiledning gir nyttige tips og rettledning til utfyllingen.

Når det søkes om støtte til utstyr skal søknaden beskriver hvordan utstyret skal brukes fremover, og hvem som skal ha ansvaret for vedlikehold og oppbevaring.

8. Frister

Det er to søknadsfrister hvert år, henholdsvis 15. mars og 15. september. Tildelingen gjøres kjent senest 15. mai (klokken 13) og 15. november (klokken 13).

Vedtatt av Stiftelsen Dams styre 11.12.2017.

Her finner du utskriftsvennlig versjon av retningslinjene for Ekspress.

Se også:

Retningslinjer for søknad om midler til Helse

Retningslinjer for søknad om midler til Forskning