Retningslinjer for Forskning

Her finner du Stiftelsen Dams retningslinjer for fordeling av midler til forskning.

OBS! Disse retningslinjene er utdaterte. 

Fra og med 2020 erstatter Stiftelsen Dam retningslinjene med utlysninger for hver enkelt søknadsordning. Her kan du se våre utlysninger.

RETNINGSLINJER FORSKNING

Vedtatt av Stiftelsen Dams styre 10. desember 2018

1. Formålet med ordningen

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte

Søknaden må fremmes i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Søkerorganisasjonene kan også, i samarbeid med forskere, selv initiere forskningsprosjekter på tema de er opptatt av.  Se liste over godkjente søkerorganisasjoner.

3. Dette kan det søkes om

 • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)
 • En av følgende stillingstyper:
  • Phd.-stillinger på fagfelt med lite forskningsaktivitet og/eller lite kunnskapsgrunnlag, knyttet til institusjon som kan tildele ph.d.
  • Postdoktorstillinger knyttet til institusjon som kan tildele ph.d. innen fagfeltet. Har man tidligere hatt en postdoktorstilling kan det ikke søkes Stiftelsen Dam om en ny slik stilling, uavhengig av hvem som har finansiert tidligere stilling/prosjekt.
  • Frikjøp av personer i eksisterende forskerstillinger (seniorforskere), forutsatt godkjenning fra arbeidsgiver. Det ikke mulig med frikjøp for å utvide forskningsdelen i undervisningsstillinger som for eksempel amanuensisstillinger.
 • Ekstra driftsstøtte, på maksimalt 100.000 per år, når kommunenivået er involvert i gjennomføringen av prosjektet. Beløpet kan bli avkortet i søknadsbehandlingen.
 • Lønn/midler for inntil tre fulle årsverk (se presisering av tidsrammen for gjennomføringen i søknadsskjema).

Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra.

Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.

4. Dette kan det ikke søkes om

 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet
 • Basalforskning
 • Modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring
 • Utredninger eller kartlegginger
 • Opprettelse av registre
 • Postdoktor- eller seniorforskerstillinger uten navngitt forsker

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

5. Dette prioriteres og vektlegges

To tredjedeler av Stiftelsen Dams forskningsmidler forbeholdes problemstillinger knyttet til:

 • Helse- og tjenestetilbud i kommuner
 • Samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten, innbefattet samhandling med spesialisthelsetjenesten

Videre vil følgende bli prioritert:

 • Klinisk, pasientnær forskning
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud
 • Forskning på brukermedvirkning
 • Postdoktorstipend og frikjøp av seniorforskere
 • Phd.-søknader med navngitt kandidat

I vurderingen av søknadens kvalitet, vektlegges:

 • Kandidatens kvalifikasjoner
 • Veileders og prosjektgruppens kvalifikasjoner
 • Problemstillingens relevans for fagområdet
 • Søkerorganisasjonens begrunnelse av relevans for egen organisasjon
 • Prosjektets metodebruk, originalitet og gjennomførbarhet
 • Relevans og beskrivelse av brukermedvirkning

Detaljene i søknadsbehandlingen vil bli beskrevet i fagutvalgets instruks, brukerrepresentantenes instruks og i Stiftelsen Dams rutinebeskrivelse for søknadsbehandlingen.

6. Krav til søknadene

Søknaden skal blant annet inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse på engelsk eller norsk og maks 10 sider, inkl. referanseliste.
 • Plan for publisering og implementering av ny kunnskap.
 • Plan for samarbeid med søkerorganisasjon.
 • Grad av brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter. Hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes.
 • I tillegg skal søkerorganisasjonen begrunne hvorfor søknaden fremmes, angi hvilke brukerbehov organisasjonen ser som viktig argument for søknaden og hvordan den er i tråd med organisasjonens målsettinger.

Detaljerte krav fremgår i veiledningstekstene i søknadsskjemaet.

Vær for øvrig oppmerksom på at alle innvilgede prosjekt forplikter seg til forhåndregistrering av studiene og til åpen publisering av alle vitenskapelige artikler.

Ved dobbeltfinansiering av prosjektet må annen kilde enn Stiftelsen Dam velges.

7. Frister og søknadsskjema

For å søke må følgende gjøres:

 • Opprett kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. OBS! Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig – noen så tidlig som april. Så ta kontakt i god tid!
 • Stiftelsen Dams frist for innsending er 1. juni klokken 15.00. Det er søkerorganisasjonen som kvalitetssikrer søknaden og foretar innsendingen. Ved utfylling av skjema er det flere obligatoriske felt og krav til vedlegg. Se eksempel på søknadsskjema her.

Tildelingen gjøres kjent 15. oktober klokken 13.

 

Her finner du utskriftsvennlig versjon av Stiftelsen Dams retningslinjer for forskning.

Her finner du mer om brukermedvirkning i forskningsprosjekter

Nysgjerrig på helseforskning og Stiftelsen Dams forskningsinnretning? Abonner på vårt forskningsnyhetsbrev her!

Se også:

Retningslinjer for søknad om midler til Helse

Retningslinjer for søknad om midler til Ekspress