Retningslinjer for Helse

Her finner du Stiftelsen Dams retningslinjer for søknad om midler til helseprosjekter.

OBS! Disse retningslinjene er utdaterte. 

Fra og med 2020 erstatter Stiftelsen Dam retningslinjene med utlysninger for hver enkelt søknadsordning. Her kan du se våre utlysninger.

RETNINGSLINJER: HELSE

Vedtatt av Stiftelsen Dams styre 10. desember 2018.

1. Formålet med ordningen

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her.

3. Dette kan det søkes om

Det kan søkes om inntil 1.000.000 kroner per år til prosjekter med helseformål.

Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.

4. Dette kan det ikke søkes om

 • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig. Slike prosjekter kan kun søkes som ettårig.
 • Forskningsprosjekt som tilfredsstiller kriteriene for Stiftelsen Dams ordning Forskning. Se punkt 3 i retningslinjer for Forskning.
 • FoU-prosjekter som tilfredsstiller kriteriene for Stiftelsen Dams ordning Utvikling. Se retningslinjer for Utvikling.

Utover dette er begrensningene i hovedsak innenfor følgende områder:

 • Organisasjonsarbeid (for eksempel ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner).
 • Utdanning og faglitteratur (for eksempel materiell beregnet på fagpersoner).
 • Utbygging og tilrettelegging av bygg og anlegg (for eksempel utbygging av privat/offentlig eiendom).
 • Offentlig og privat virksomhet (for eksempel offentlig/privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen).

Se under vedlegget «Stiftelsen Dam støtter ikke» for utfyllende informasjon.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

5. Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingen av søknadens kvalitet vektlegges:

 • Prosjektets originalitet
 • Prosjektets gjennomførbarhet
 • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet
 • Prosjektets antatte nytte sett opp mot oppgitt kostnad
 • Plan for videreføring av prosjekt eller begrunnelse for at prosjektet ikke er planlagt videreført

Der det er aktuelt vektlegges også:

 • Plan for rekruttering av prosjektdeltakere
 • Etiske vurderinger (inkludert personvern)
 • Grad av frivillighet
 • Grad av brukermedvirkning
 • Grad av betydning for bruker
 • Faglig kompetanse i prosjektet
 • Plan for måling av prosjektets resultat/effekter
 • Plan for formidling av resultat

Detaljene i søknadsbehandlingen vil bli beskrevet i fagutvalgets instruks og i Stiftelsen Dams rutinebeskrivelse for søknadsbehandlingen.

6. Krav til søknadene

Hovedkravene til søknaden er:

Søkerorganisasjonens ansvar og rolle i prosjektet må fremkomme tydelig av søknaden, spesielt når samarbeidsparter er offentlig institusjoner, private virksomheter og kommuner. Søknader som går inn på områder som skal prioriteres av det offentlige, som er lovpålagte eller der det offentlige har hovedansvar, må beskrive behovet for ekstern finansiering.

Det understrekes at nærhet til bruker, brukermedvirkning og frivillighet er viktig for Stiftelsen Dam. I søknaden må det vurderes om brukermedvirkning er relevant og praktisk mulig.

7. Frister og søknadsskjema

For å søke må følgende gjøres:

Opprett kontakt med godkjent søkerorganisasjon. OBS! Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig – noen så tidlig som to måneder før søknadsfristen til Stiftelsen Dam. Så ta kontakt i god tid!

Stiftelsen Dams frist for innsending er 15. mars (klokken 15) og 15. september (klokken 15). Det er søkerorganisasjonen som kvalitetssikrer søknaden og foretar innsendingen. Ved utfylling av skjema er det flere obligatoriske felt og krav til vedlegg. Se eksempel på søknadsskjemaet her.

Tildelingen gjøres kjent henholdsvis 15. juni (klokken 13) og 15. desember (klokken 13).

 

VEDLEGG

Stiftelsen Dam støtter ikke:

Innen organisasjonsarbeid

 • Etablering og oppbygging av organisasjoner og organisasjonsledd.
 • Ordinært organisasjonsarbeid – årsmøter, møter/samlinger/kurs der tema er organisasjonsarbeid, medlemsverving, kompetansebygging for ansatte.
 • Utvikling av nettsider og apper der formålet er organisasjonens generelle informasjon og kommunikasjon.

Innen utdanning og faglitteratur

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Fagbøker og annet materiell som kun er beregnet for undervisning og opplæring av fagpersoner, med mindre brukere selv er sterkt delaktig i utviklingen.
 • Opplæring/utdanning av offentlige ansatte og ansatte i offentlig finansierte institusjoner.

Innen utbygging og tilrettelegging

 • Utbygging, tilrettelegging og utvikling av offentlig eller privat eide bygg og anlegg, herunder også bassenger
 • Utbygging, tilrettelegging og utvikling av bygg og anlegg eid av frivillige organisasjoner som ikke er relatert til aktivitet i et prosjekt
 • Støtte til utstyr og tilrettelegging som ikke er relatert til aktivitet i et prosjekt.

Innen offentlig og privat virksomhet

 • Offentlig tilbud som legges ned skal ikke kunne opprettholdes med Stiftelsen Dams midler.
 • Søknader fra offentlig og privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen.

Annet

 • Støtte til enkeltpersoners helsetilbud.
 • Behandlingsreiser til utlandet.
 • Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner kan ikke søke på prosjekter under kr 30.000 i denne ordningen (se Ekspress).

Se også:

Retningslinjer for søknad om midler til Forskning

Retningslinjer for søknad om midler til Ekspress

Retningslinjer for søknad om midler til Utvikling.