Retningslinjer for Utvikling

Her finner du Stiftelsen Dams retningslinjer for fordeling av midler til utviklingsprosjekter.

I februar 2019 ga styret grønt lys til pilotordningen Utvikling.

OBS! Fra og med 2020 erstatter Stiftelsen Dam retningslinjene med utlysninger for hver enkelt søknadsordning. Her kan du lese mer.

RETNINGSLINJER: UTVIKLING (pilot)

Vedtatt av Stiftelsen Dams styre 12. februar 2019

1.  Formålet med ordningen

Formålet er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

2.  Disse kan søke om prosjektstøtte

Ansvarlig søker må være en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Initiativet til prosjektet kan komme fra søkerorganisasjonene, eller fra eksterne fagfolk som inngår formelt samarbeid med søkerorganisasjonen. Se liste over godkjente søkerorganisasjoner.

FoU-prosjekter kan planlegges og gjennomføres som samarbeidsprosjekter mellom flere søkerorganisasjoner, men kun én organisasjon kan inneha rollen som søker. Merutgifter relatert til administrasjon av et slikt prosjektsamarbeid for de samarbeidende organisasjonene skal fremkomme i det detaljerte budsjettet som skal vedlegges den fulle søknaden.

Søkerorganisasjonen er ansvarlig for at den faglige kompetansen i prosjektet det søkes midler til er ivaretatt og at samarbeid med aktuell ekstern ekspertise er etablert.

Prosjektleder må ha formell tilknytning til søkerorganisasjonen, eller det må ved oppstart foreligge en avtale om gjennomføringen av prosjektet mellom prosjektleder og søkerorganisasjon.

3.  Dette kan det søkes om

Det kan søkes om FoU-prosjekter med helseformål. Det omfatter:

 • Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap.
 • Systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Utviklingsprosjekter, slik som modell-, metode- og systemutvikling som er godt forankret i forskning og praktisk erfaring, kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk og akutt syke, pårørende og andre nærstående. Det kan også søkes om utrednings- og kartleggingsprosjekter, samt kvalitetsforbedringsprosjekter, som benytter vitenskapelig metodikk.

Det stilles krav til rapportering/publisering av prosjektets formål, metode og resultater. Prosjektet må følgelig resultere i en offentlig tilgjengelig rapport senest seks måneder etter prosjektperiodens slutt eller en åpent tilgjengelig vitenskapelig publisering senest ett år etter prosjektperiodens slutt.

Prosjektleder forplikter seg også til å dele erfaringer fra prosjektet og prosjektets resultater i et av Stiftelsen Dams arrangementer/seminarer etter endt prosjekt.

Maksimal prosjektlengde er 2 år.

Det kan søkes om mellom 500.000 og to millioner kroner for hele prosjektperioden.

4.  Dette kan det ikke søkes om

 • Forskningsprosjekt som tilfredsstiller kriteriene for Stiftelsen Dams ordning Se punkt 3 i retningslinjer for Forskning.
 • Prosjekter hvor midlene det søkes om er å anse som tilleggsfinansiering til andre, større prosjekter (med primærfinansiering fra annet hold).
 • Prosjekter hvor midlene skal benyttes som lønnsmidler eller andre lønnsrelaterte kostnader for kandidater i et utdanningsløp.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

5.  Dette vurderes

I vurderingen av søknadens kvalitet vektlegges:

 • Prosjektets relevans og forventede verdi for organisasjon og/eller bruker.
 • Prosjektets metode og gjennomførbarhet.
 • Prosjektgruppens kvalifikasjoner.
 • Involvering av bruker.
 • Plan for publisering og formidling av resultater.

Detaljene i søknadsbehandlingen vil bli beskrevet i fagutvalgets instruks og i Stiftelsen Dams rutinebeskrivelse for søknadsbehandlingen.

6.  Krav til søknadene

Det søkes i to trinn:

 1. Kortfattet skissesøknad. Elektronisk skjema med tekst tilsvarende 2-3 De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.
 2. Full søknad. Elektronisk skjema og prosjektbeskrivelse på inntil 10 sider.

Søknaden må sendes fra en godkjent søkerorganisasjon gjennom søknadssystemet SurveyMonkey Apply. Detaljerte krav til skissesøknad og full søknad fremgår i veiledningstekstene i det elektroniske søknadsskjemaet.

Skissesøknaden skal blant annet inneholde:

 • Informasjon om prosjektleder, organisasjon og samarbeidspartnere.
 • Begrunnelse av prosjektets relevans, formål, metode og planer for gjennomføring.
 • Planer for samarbeid mellom søkerorganisasjon og eksterne samarbeidspartnere.
 • Plan for publisering og implementering av ny kunnskap.
 • Beskrivelse av brukernes medvirkning.
 • Sammendrag på norsk.

Den fulle søknaden skal blant annet inneholde:

 • Utfyllende informasjon om elementene nevnt under skissesøknad.
 • Sammendrag på norsk.
 • Detaljert budsjett.
 • Prosjektbeskrivelse på maks 10 sider (inkludert referanseliste) etter oppsatt mal skal vedlegges.
 • Informasjon om prosjektgruppen og prosjektleder, herunder hvordan den faglige kompetansen i prosjektet ivaretas.
 • Prosjektleders CV. Dersom sentrale samarbeidspartnere er oppgitt i søknaden skal også deres CV vedlegges.

7.  Frister og søknadsskjema

For å søke må følgende gjøres:

 • Samarbeid mellom søkerorganisasjonen og eventuelle eksterne samarbeidsparter må etableres.
 • Søknaden må utarbeides og sendes inn via det elektroniske søknadssystemet SurveyMonkey Apply.
 • For å få anledning til å søke og tilgang til elektronisk skjema for skissesøknad må søker fylle inn skjema for vurdering av om prosjektet tilfredsstiller inklusjonskriteriene (inklusjonsvurdering).

Aktuelle datoer:

 • 2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema
 • 15. september: Søknadsfrist, skissesøknad (klokken 23.59)
 • 15. oktober: Svar på skisse (klokken 13)
 • 15. desember: Søknadsfrist, full søknad (klokken 23.59)
 • 15. februar: Svar på full søknad (klokken 13)

Klikk her for en utskriftsvennlig versjon av Stiftelsen Dams retningslinjer for utvikling.

Se også:

Retningslinjer for søknad om midler til Forskning

Retningslinjer for søknad om midler til Helse

Retningslinjer for søknad om midler til Ekspress