Rutine: Søknadsvurdering Utvikling

Her kan du lese rutinebeskrivelsen for søknadsbehandling av utviklingsprosjekter.

Oppsummering

Denne rutinen beskriver de forskjellige trinnene i innvilgelser og avslag av søknader innenfor Stiftelsen Dams program Utvikling. Søknadene i dette programmet vurderes av et eget fagutvalg og brukerrepresentanter.

Søknadsbehandlingen skjer i to trinn. Runde 1 omfatter behandlingen av skissesøknader og Runde 2 omfatter behandlingen av fulle søknader.

Runde 1: Vurdering av skissesøknader

  • 1.1 Administrativ vurdering av om søknaden er kvalifisert. De som vurderes å være innenfor går videre til punkt 1.2, og de resterende vil avvises (Avslag 1).
  • 1.2 Individuell vurdering ved utvalgsmedlemmene. Hvert utvalgsmedlem setter sin karakter uavhengig av de andre.
  • 1.3 Utvelgelse til runde 2. Skissesøknadene rangeres etter høyest gjennomsnittskarakter basert på karakterene i trinn 1.2, og halvparten (minst 15, maksimalt 30) inviteres til å sende inn fulle søknader. De resterende skissesøknadene blir avslått (Avslag 2).

Runde 2: Vurdering av fulle søknader

  • 2.1 Individuell vurdering ved fagutvalgsmedlemmene. Hvert utvalgsmedlemsetter sin karakter uavhengig av de andre.
  • 2.2 Individuell vurdering ved brukerrepresentantene. Hver brukerrepresentant setter sin karakter uavhengig av den andre.
  • 2.3 Avslag og innvilgelse. Basert på karakterene i trinn 2.2 innvilges søknadene med høyest gjennomsnittskarakter basert på de fire fagutvalgsmedlemmenes vurderinger (Innvilgelse 1). Dersom søknadene står likt, er det brukerrepresentantenes gjennomsnittskarakter basert på karakterene i trinn 2.3 som avgjør utfallet. Søknadene som ikke når opp blir avslått (Avslag 3).

Runde 1: Vurdering av skissesøknader

I Runde 1 vurderes skissesøknadene med mål om at de beste søknadene skal inviteres til å sende inn fulle søknader. Først gjennomføres en administrativ vurdering for å vurdere om skissesøknadene oppfyller kravene til inklusjon og eksklusjon. Skissesøknadene som vurderes å være kvalifisert går deretter videre til en kvalitetsvurdering, hvor hver søknad vurderes av fire fagutvalgsmedlemmer i henhold til utlysningen og Instruks fagutvalg Utvikling. Hver av de fire fagutvalgsmedlemmer setter sin karakter uavhengig av de andre. Etter denne runden avslås søknadene som får lav gjennomsnittskarakter basert på vurderingene av alle fire fagutvalgsmedlemmene.

Trinn 1.1 Administrativ vurdering av om søknaden er kvalifisert

Administrasjonen gjennomfører en vurdering av om skissesøknadene oppfyller de formelle kravene gitt i utlysningen. Skissesøknader som vurderes å være kvalifisert sendes videre til trinn 1.2.

Avslag 1: Skissesøknader som vurderes å være «ikke kvalifisert» vil bli avslått.

Trinn 1.2 Individuell vurdering ved fagutvalgsmedlemmer

Fagutvalgsmedlemmene skal vurdere sine skissesøknader uavhengig av de andre fagutvalgsmedlemmene. De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. Basert på disse beregnes søknadens totalkarakter, representert som gjennomsnittet av karakterene satt for hvert kriterium. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks fagutvalg Utvikling.

Trinn 1.3 Utvelgelse til runde 2

Halvparten av skissesøknadene (minst 15, maksimalt 30) skal inviteres til å sende inn full søknad. Utvelgelsen baserer seg på de fire fagutvalgsmedlemmene vurderinger, ved at søknadene med høyest gjennomsnittskarakter inviteres til å sende inn full søknad.

Avslag 2: Søknadene som ikke når opp/blir invitert til å sende inn full søknad, vil bli avslått.

Runde 2: Vurdering av fulle søknader

I Runde to vurderes de fulle søknadene med mål om at de beste søknadene skal innvilges og motta prosjektfinansiering. De fulle søknadene vurderes av fire fagutvalgsmedlemmer i henhold til utlysningen og Instruks fagutvalg Utvikling og av to brukerrepresentanter i henhold til Instruks brukerrepresentanter Utvikling.

Hvert av de fire fagutvalgsmedlemmene og de to brukerrepresentantene setter sin karakter uavhengig av de andre. Etter denne runden avslås søknadene som får lav gjennomsnittskarakter basert på vurderingene fra alle fire fagutvalgsmedlemmene. Dersom søknadene står likt basert på fagutvalgsmedlemmene vurderinger, er det brukerrepresentantenes gjennomsnittskarakter som avgjør utfallet.

Trinn 2.1 Individuell vurdering ved fagutvalgsmedlemmer

Fagutvalgsmedlemmene skal vurdere sine søknader uavhengig av de andre fagutvalgsmedlemmene. De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. Basert på disse beregnes søknadens totalkarakter, representert som gjennomsnittet av karakterene satt for hvert kriterium. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks fagutvalg Utvikling.

Trinn 2.2 Individuell vurdering ved brukerrepresentanter

Brukerrepresentantene skal vurdere sine søknader uavhengig av den andre brukerrepresentanten. De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. Basert på disse beregnes søknadens totalkarakter, representert som gjennomsnittet av karakterene satt for hvert kriterium. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks brukerrepresentanter Utvikling.

Trinn 2.3 Avslag og innvilgelse

Etter gjennomgangen og eventuelle justeringer skal søknadene på nytt sorteres etter hierarkiet under. Deretter skal de høyest rangerte innvilges og de lavest rangerte avslås. 

Etter at 2.1 og 2.2 er gjennomført skal dette basere seg på følgende sortering og rangering av søknadene etter:

  • Gjennomsnittlig karakter (avrundet til nærmeste halve karakter) basert på fagutvalgsmedlemmenes vurderinger
  • Gjennomsnittlig karakter basert på brukerrepresentantenes vurderinger

Innvilgelse 1: De høyest rangerte søknadene inntil bevilgningsrammen er nådd vil bli innvilget. 

Avslag 3: De resterende søknadene vil bli avslått.

Særtilfeller

I særtilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som beskrevet over, skal rutinebeskrivelsen Søknadsvurdering i særtilfeller følges.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her