Utlysning Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

1. Formålet med programmet

Regjeringen har besluttet å bevilge 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. Som ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å forvalte 50 millioner kroner.

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Programmet skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Det skal prioriteres å gi støtte til besøksvert- og besøksvenntjenester rettet mot eldre, tiltak som sikrer sosialt samvær eller tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for eldre som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt tiltak for å bedre organisasjonenes beredskap for opprettholdelse av tilbud til sårbare eldre.

2. Krav for å kunne søke

Det kan søkes om mellom 30.000 og 300.000 kroner*.

Ansvarlig søker må …

 • … være øverste organisasjonsledd i en organisasjon som er godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.
  • Lokallag kan søke gjennom det øverste organisasjonsleddet.
  • Alle norske frivillige organisasjoner med helseformål og virksomhet minst på fylkesnivå kan søke om å bli godkjent som søkerorganisasjon (se dam.no/retningslinjer-godkjenning-sokerorganisasjoner).
 • … forplikte seg til å rapportere på måloppnåelse og levere regnskap innen 31.01.2022.
 • … forplikte seg til å følge Helsedirektoratets nasjonale veileder Koronavirus – beslutninger og anbefalinger.

Prosjektet/tiltaket må …

 • … ha eldre (over 65 år) som sin primære målgruppe, men kan også rette seg mot pårørende dersom tiltaket ellers fyller programmets formål.
 • … være knyttet til den pågående koronaepidemien.
 • … være rettet mot målgrupper i Norge.
 • … ha som målsetning å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
 • … starte opp innen utgangen av 2020.
 • … avsluttes innen 31. desember i 2021.
 • … ikke ha søkt om midler i dette programmet tidligere (samme søknad kan ikke sendes flere ganger).

Rammene for programmet kan bli justert basert på erfaringene som gjøres etter oppstart. Potensielle søkere oppfordres til å gi stiftelsen tilbakemelding om ønskede endringer i utlysningen i dette skjemaet.

3. Søknadsbehandlingen

Søknaden må opprettes av søkerorganisasjonen, og utarbeides i og sendes inn via dam.smapply.io. Søknaden behandles fortløpende av vårt fagutvalg og vil få tre uavhengige vurderinger.

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende kriterier:

 • Soliditet – Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
 • Virkning – Potensielle virkninger og effekter av prosjektet. Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
 • Gjennomføring – Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.
 • Programmets prioriteringer – I hvilken grad prosjektet retter seg mot de prioriterte tiltakene for programmet. Disse er: besøksvert- og besøksvenntjenester rettet mot eldre, tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for eldre som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt tiltak for å bedre organisasjonenes beredskap for opprettholdelse av tilbud til sårbare eldre.

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen.

4. Åpning, søknadsfrist og svar

Programmet åpner 31. august 2020 på dam.smapply.io. Søknaden består av:

 • Elektronisk søknadsskjema

Svar gis fortløpende og innen 14 dager, men minimum 30 søknader må være ferdigbehandlet før første svar gis. Se rutinebeskrivelsen for detaljer (kommer).

Programmet avvikles når midlene tar slutt. Når 75 prosent av midlene er tildelt, annonseres en søknadsfrist minimum én uke frem i tid.

Klage: Tildeling av og avslag på tilskudd i programmet er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det klagerett. Klagen fremsettes til Stiftelsen Dam senest tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt (§ 29). Dersom Stiftelsen Dam opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til Helsedirektoratet for avgjørelse.

Fotnoter

*) Det legges til et administrasjonstillegg på ti prosent av søknadssummen til prosjektutbetalingen. Som følge av dette er det ikke anledning til å legge til indirekte kostnader i budsjettet i søknaden.

I de andre programmene til stiftelsen benyttes det normalt et administrasjonstillegg som beregnes og utbetales på en annen måte. Dette gjøres ikke for tildelinger i dette programmet.