Utlysning: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Endringslogg:

  • 2. september besluttet styringsgruppen å fjerne begreningen på 1) maksimalt 12 søknader per organisasjon og 2) maksimalt 2,1 millioner i innvilgelse per organisasjon.

1. Formålet med programmet

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å bevilge 75 millioner kroner til etablering av et nytt program for å stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak.

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Programmet administreres av Stiftelsen Dam og skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det skal prioriteres å gi støtte til blant annet tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt digitalisering av likepersonsarbeid.

2. Krav for å kunne søke

Det kan søkes om mellom 100.000 og 700.000 kroner*.

Ansvarlig søker:

… må være øverste organisasjonsledd i en organisasjon som er godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Alle norske frivillige organisasjoner med helseformål og virksomhet minst på fylkesnivå kan søke om å bli godkjent som søkerorganisasjon(se dam.no/retningslinjer-godkjenning-sokerorganisasjoner).
… må forplikte seg til å rapportere på måloppnåelse og levere regnskap innen 31.01.2022. For tilskudd over kr. 300.000 må det også leveres revisorattestasjon.
… må forplikte seg til å følge kapittel 13 i Helsedirektoratets nasjonale veileder Koronavirus – beslutninger og anbefalinger.

 

Prosjektet/tiltaket må …

… være knyttet til den pågående koronaepidemien.
… være et selvstendig prosjekt (samme type prosjekt kan ikke søkes flere ganger).
… være rettet mot målgrupper i Norge.
… ha som målsetning å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
… starte opp innen utgangen av 2020.
… avsluttes innen 31. desember i 2021.

Rammene for søknadssum, antall søknader, maksimalt innvilget beløp, oppstartsdato og avslutningsdato kan bli justert basert på erfaringene som gjøres etter oppstart av programmet. Potensielle søkere oppfordres til å gi stiftelsen tilbakemelding om ønskede endringer i utlysningen i dette skjemaet.

Se eksempel på søknadsskjemaet her.

3. Søknadsbehandlingen

Søknaden må opprettes av søkerorganisasjonen, og utarbeides i og sendes inn via søknadssystemet SurveyMonkey Apply. Søknaden behandles fortløpende av vårt fagutvalg og vil få tre uavhengige vurderinger.

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende kriterier:

  • Soliditet – Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
  • Virkning – Potensielle virkninger og effekter av prosjektet. Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
  • Gjennomføring – Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.
  • Programmets prioriteringer – I hvilken grad prosjektet retter seg mot de prioriterte tiltakene for programmet. Disse er: Praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt digitalisering av likepersonsarbeid.

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen.

4. Åpning, søknadsfrist og svar

Programmet åpner 25. juni på dam.smapply.io. Søknaden består av:

  • Elektronisk søknadsskjema
  • Prosjektbeskrivelse. Denne malen brukes.
  • CV for prosjektleder.

Svar gis fortløpende og innen 14 dager, men første svar gis 15. august. Se rutinebeskrivelsen for detaljer.

Programmet avvikles når midlene tar slutt. Når 75 prosent av midlene er tildelt, annonseres en søknadsfrist minimum en uke frem i tid.

Klage: Tildeling av og avslag på tilskudd i programmet er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det klagerett. Klagen fremsettes til Stiftelsen Dam senest tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt (§ 29). Dersom Stiftelsen Dam opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til Helse- og omsorgsdepartementet for avgjørelse.

Fotnoter

*) Det legges til et administrasjonstillegg på ti prosent av søknadssummen til prosjektutbetalingen. Som følge av dette er det ikke anledning til å legge til indirekte kostnader i budsjettet i søknaden.

I de andre programmene til stiftelsen benyttes det normalt et administrasjonstillegg som beregnes og utbetales på en annen måte. Dette gjøres ikke for tildelinger i dette programmet.