Mange i de sårbare gruppene er rammet hardt av smitteverntiltakene. Helsefrivilligheten bidrar til å redusere konsekvensene for mange, og det er fortsatt gode muligheter til å søke om prosjektstøtte til dette arbeidet. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Stiftelsen Dam har for tiden to aktive programmer der helsefrivilligheten kan søke om støtte til prosjekter i forbindelse med koronapandemien. Begge programmene har løpende søknadsfrist og tildeling, og det er fortsatt gode muligheter for å søke prosjektmidler gjennom begge programmene.

– Stiftelsen Dam har nå bidratt til at over 200 koronarelaterte prosjekter har fått støtte. Det er et stort engasjement og en enorm vilje i helsefrivilligheten til å bidra til at konsekvensene av smitteverntiltakene blir så lite inngripende i folks liv som mulig. Det er jeg stolt av at vi kan bidra til, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Per 13. oktober er det omtrent 80 millioner kroner igjen i potten fordelt på to ulike programmer. Slik det ser ut nå vil det være mulig å søke om prosjektstøtte gjennom de to programmen fram til jul.

Lillehagen oppfordrer frivillige organisasjoner som har gode ideer til å fortsette å søke.

– Begge programmene har et forenklet søknadsskjema, og det går kort tid fra man sender inn en søknad til man får svar, så her kan man få utrettet mye på kort tid, sier han.

La deg inspirere av prosjektene som allerede har fått støtte:

Les mer om de to programmene du kan søke gjennom nå:

Stimuleringsprogram for frivilligheten

Helse- og omsorgsdepartementet bevilget før sommeren 75 millioner kroner til etablering av et nytt program for å stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak.

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Programmet administreres av Stiftelsen Dam og skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Litt over halvparten av midlene er fordelt gjennom dette programmet.

Les mer her om hvordan du kan søke støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet)

Regjeringen har besluttet å bevilge 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. Som ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å forvalte 50 millioner kroner.

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Programmet skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Det skal prioriteres å gi støtte til besøksvert- og besøksvenntjenester rettet mot eldre, tiltak som sikrer sosialt samvær eller tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for eldre som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt tiltak for å bedre organisasjonenes beredskap for opprettholdelse av tilbud til sårbare eldre.

Cirka 7,5 millioner kroner er fordelt gjennom dette programmet.

Les mer om hvordan du kan søke støtte gjennom Aktivitetsprogrammet her