Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Å være voksen - og stamme - en kartlegging
Prosjekttema
En kartlegging av hvordan stamming innvirker på voksne personers hverdagsliv, utvikling og livskvalitet.
Organisasjon
Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Are Albrigtsen

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2014: kr 340 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Sammendrag

  1. Bakgrunn

  Det er i dag liten kunnskap om voksne/eldre mennesker som stammer. Internasjonalt er det kun et fåtall studier som fokuserer spesifikt på denne gruppen, og i Norge eksisterer det per dato ingen systematiske oversikter. Norsk Interesseforening for Stamme (NIFS) ønsker med dette kartleggingsprosjektet å vinne kunnskap om - og eventuelt hvordan - stamming virker inn på den enkelte stammers hverdagsliv, det være seg i arbeidslivet, i nære relasjoner og i fritida. Kartleggingen skal få fram hvordan den enkelte opplever utviklingen av egen stamming: Har den blitt bedre, holdt seg stabil eller blitt forverret? Har stammingen medført tilleggslidelser og tilleggsfølger? Hvilke behandlingstilbud har gruppen, og hvilke tilbud har de erfart som effektive? Prosjektet skal også tydeliggjøre eventuelle problemstillinger som bør/kan forfølges vitenskapelig på et senere tidspunkt.

  2. Målsetting

  Kartleggingsarbeidet vektlegger fem områder:

  • Stammingens utviklingstrekk: Når begynte den, forverring, stabilitet.

  • Behandlingsformer: Hva har fungert positivt, hva har ikke fungert?

  • Egenbaserte erfaringer: Livskvalitet, utfordringer, belastninger, lidelser.

  • Stammingens innvirkning på sosiale arenaer.

  • Arbeid og karriere: Muligheter, hindringer, belastninger, veien ut av arbeidslivet.

  3.Målgruppe

  Voksne personer som stammer, pårørende, logopeder og andre fagpersoner og arbeidsgivere.

  4. Beskrivelse av prosjektets gjennomføring

  Kvantitativ og kvalitativ informasjon innhentes via et videreutviklet spørreskjema og deltagelse fra målgruppen på samlinger. Spørreskjema går ut til NIFS' medlemsgruppe og logopediske sentre for videresending til sentrenes brukere. Private logopeder kontaktes.

  NIFS planlegger å gjennomføre til sammen tre samlinger i 2013 (egne midler) og 2014, hver med ca. 20 deltagere. Fagfolk lokalt trekkes også inn i arbeidet, samt studenter. Det legges opp til fokusgrupper og individuelle intervju på samlingene. Det utarbeides en informasjonsfolder om prosjektet. Prosjektet meldes til NSD. NIFS oppretter et kartleggingsteam med fagfolk fra Høgskolen i Oslo/Akershus og Statped Bredtvet. En referansegruppe skal bidra til korrektiv underveis. Brukermedvirkningen er sentral.

  To mastergradsstudenter som deltok på seminaret i oktober 2012, har som tittel på en nylig avsluttet masteroppgave: Hvordan opplever voksne mennesker som stammer sin livssituasjon? Av de utsendte spørreskjemaer, ble hele 77 besvart. NIFS ønsker å gå videre med en del problemstillinger og konklusjoner, framkommet i masteroppgaven.

  5. Prosjektets betydning

  Kartleggingens betydning ligger på flere plan: Den vil imøtekomme behovet for systematisert kunnskap om stamming hos voksne, til hjelp for behandlere og hjelpeinstanser. Kartleggingen kan synliggjøre problemstillinger som kan forfølges vitenskapelig på et senere tidspunkt. Prosjektet gir NIFS mulighet til å skreddersy tilbud til medlemmene og gi behandlingsapparatet nyttige kunnskaper.

  6. Framdriftsplan

  Oktober 2013: Utviklingssamling: ca. 20 deltagere (egne midler).

  Februar - april 2014: Planleggings- og videreutviklingsarbeid: Meldeskjema til NSD. Utarbeide informasjonsfolder. Kontakte logopediske sentre, informere om prosjektet, inngå avtaler om samarbeid om rekruttering. Kontaktetablering.

  Siste halvdel april: Utsendelse av spørreskjema.

  Mai: Første samling 2014 - Trondheim/Bergen. Fokusgrupper/individuelle intervjuer.

  Juni-juli: Innlegging av data i SPSS. Innledende behandling.

  September- oktober: Andre samling - Nord-Norge og Oslo. Avsluttende behandling av spørreundersøkelsen. Fokusgrupper/individuelle intervjuer. Fortløpende bearbeiding og analyser.

  November - desember: Avsluttende bearbeidinger. Rapporteringer. Plan for videre formidling.

Sluttrapport

 • Gjennom prosjektet ønsket NIFS å klargjøre stammingens mer usynlige sider; livskvalitet, deltagelse på sosiale arenaer i ulike faser i livet og erfaringer personer som stammer sitter igjen med etter å ha stammet i tiår etter tiår.

 • Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom NIFS, Statsped Sørøst og Høgskolen i Oslo/Akershus. Prosjektet har bestått av en kvantitativ del (spørreundersøkelsen) og en kvalitativ del (samlinger/fokusgrupper).

 • Temaene i undersøkelsen var: grad av stamming, selvoppfattelse, håndtering av stamming (teknikker, metoder og behandling), familie og venner, skole og utdanning, arbeidslivet, sosialt nettverk, mestring og livskvalitet i et livsløpsperspektiv. To mastergradsstudenter fra Universitetet i Oslo som ble invitert med i prosjektet gjennomførte en spørreundersøkelse som omfattet personer mellom 18 og 72 år som stammer. Gruppesamtaler og dybdeintervjuer i forbindelse med totalt tre samlinger i regi av NIFS, utgjør den kvalitative delen.

 • Spørreundersøkelsen og samlingene imøtekom behovet for systematisert kunnskap om godt voksne stammeres problemer på alle arenaer i et livsløpsperspektiv. Mange forteller om en vanskelig barndom og ungdom, og ubearbeidede traumer. En stor del hadde ikke fått tilstrekkelig oppfølging og behandling. Nesten alle oppga at stammingen har vært en merbelastning i livet. Som siste del av prosjektet ble det utarbeidet en antologi/bok som består av livshistorier og faglige artikler.
  Resultatene vil gi nyttig kunnskap til NIFS, offentlige etater, skole- og utdanningsinstitusjoner.