Arnhild Lauveng disputerte på Ahus 21. august 2017 med doktorgradsprosjektet «Å vokse som menneske». Foto: Rådet for psykisk helse

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Å vokse som menneske.
Prosjekttema
Betingelser som støtter identitetsutvikling hos voksne med alvorlig psykisk lidelse, i utdannings- og behandlingstilbud
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Ekstern instans
Akershus universitetssykehus
Prosjektleder/forsker

Arnhild Lauveng

Hovedveileder

Torleif Ruud

Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet

Sluttrapport

 • Mye forskning på alvorlig psykisk lidelse, som psykose, er fokusert på sykdomsfaktorer: årsak, symptomer, behandling, medisinering og genetikk. Men psykisk sykdom handler ikke bare om individuelle forhold, men også om relasjoner, kontekst og samfunn.

 • Formålet med denne studien var derfor å undersøke om, og i så fall i hvilken grad, ulike miljøforhold kan påvirke hvordan pasienter opplever egen hverdag, selvopplevelse og mulighetene for personlig og sosial utvikling.

 • Dette er en kvalitativ studie. Alle informantene ble intervjuet (av stipendiaten) med en tilpasset versjon av Haavinds Livsformsintervju. Intervjuene hadde fokus på hva informanten hadde gjort dagen før, og delvis også uken før. I tillegg ble det stilt noen få, åpne spørsmål, like for alle informanter. Intervjuene ble tatt opp på bånd, og transkribert av helsesekretærer med hhv norsk/dansk som sitt morsmål. Informantene var: 14 pasienter ved to ulike forskjellige DPS døgnavdelinger i Norge. 9 av disse ble intervjuet to ganger, til sammen 23 intervju. 14 helsearbeidere ved de samme DPS avdelingene. 15 studenter ved to danske dagfolkehøyskoler for mennesker med psykiske lidelser, ni ble intervjuet to ganger, til sammen 24 intervju. 14 ansatte ved de samme skolene. Studenter og pasienter hadde samme type diagnoser, bakgrunn og varighet av sykdom.

 • Studien ble gjennomført som planlagt, med planlagte intervjuer, analyser og artikler. Disputas 21.08.2017.

 • Pasienter og studenter beskrev livene sine helt ulikt. Elevene beskrev at de hadde bedre relasjoner, var mindre ensomme, mer aktive, og generelt hadde det bedre. Pasientene beskrev derimot liten utvikling, mye ensomhet, dårlig livskvalitet, liten eller kortvarig symptomendring, samt håpløshet.
  Både lærere og helsepersonell var oppriktig engasjert i sitt arbeid. Samtidig beskrev de hvordan ulike normer, rammer og organisering påvirket arbeidsdagen.

 • Arbeidssted har vært FoU avdelingen ved Ahus. Hovedveileder var Torleif Ruud, Ahus/UiO. Medveiledere var Sidsel Tveiten, HIOA og Tor Johan Ekeland, HIV. Informantene kom fra to DPS innen Helse Sør-Øst og to daghøyskoler i Danmark. Av hensyn til informantenes anonymitet kan ikke nøyaktig sted oppgis.

 • Resultatene fra undersøkelsen gjøres kjent gjennom ulike kanaler, som beskrevet i prosjektbeskrivelsen: foredrag, innlegg på konferanser, informasjon i ulike media. Jeg arbeider også med å få til videre forskning, men formen på denne er ikke endelig bestemt. Jeg ønsker implemtering av det danske tilbudet her i Norge, det krever imidlertid finansiering, og jeg arbeidere videre med ulike mulige samarbeidspartnere vedrørende dette.

 • Har hatt regelmessig samarbeid med søkerorganisasjonen underveis.

 • Doktorgradsavhandling:
  Lauveng A (2017) Growing as a person The possibility of personal development for adults in treatment and education. Univeristetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

  Artikler:
  Lauveng A, Tveiten S, Ekeland TJ & Ruud T (2015) "Same diagnosis, different lives. A qualitative study of adult with severe mental diseases, in treatment and education." Psychosis, årg. 7, nr. 4, s. 336- 347.
  doi: 10.1080/17522439.2015.1024715

  Lauveng A, Tveiten S, Ekeland TJ & Ruud T (2016) "How can context and discourse affect teachers’ and mental health professionals’ interactions with adults with mental illness?" Social Work in Mental Health, årg. 15, nr. 4, s. 435-456.
  doi: 10.1080/15332985.2016.1231155

  Lauveng A, Tveiten S, Ekeland T-J & Ruud T (2016) "Treating symptoms or assisting human evelopment: Can different environmental conditions affect personal development for patients with severe mental illness? A qualitative study." International Journal of Mental Health Systems 10:8.
  doi: 10.1186/s13033-016-0041-2

 • Doktorgradsavhandling:
  Lauveng A (2017) Growing as a person The possibility of personal development for adults in treatment and education. Univeristetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

  Artikler:
  Lauveng A, Tveiten S, Ekeland TJ & Ruud T (2015) "Same diagnosis, different lives. A qualitative study of adult with severe mental diseases, in treatment and education." Psychosis, årg. 7, nr. 4, s. 336- 347.
  doi: 10.1080/17522439.2015.1024715

  Lauveng A, Tveiten S, Ekeland TJ & Ruud T (2016) "How can context and discourse affect teachers’ and mental health professionals’ interactions with adults with mental illness?" Social Work in Mental Health, årg. 15, nr. 4, s. 435-456.
  doi: 10.1080/15332985.2016.1231155

  Lauveng A, Tveiten S, Ekeland T-J & Ruud T (2016) "Treating symptoms or assisting human evelopment: Can different environmental conditions affect personal development for patients with severe mental illness? A qualitative study." International Journal of Mental Health Systems 10:8.
  doi: 10.1186/s13033-016-0041-2