Prosjektinformasjon

Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Aktivitetsvenn - hjemmeboende med demens
Prosjekttema
Aktivitetsvenn - et aktivitetstilbud til hjemmeboende med demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Fylkeskontoret i Rogaland
Prosjektleder/forsker

Olaug Kvalstad

Fylke(r)
Rogaland
Bevilget
2013: kr 663 000, 2014: kr 782 000
Startdato
21.05.2013
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Sammendrag

  Bakgrunn

  Tilrettelagte aktiviteter etter behov og interesser kan gi økt livskvalitet og føre til bedre mestring av hverdagen for personer med demens, men disse er avhengige av en som kan delta i aktiviteten sammen med seg. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å utvikle en ordning med fritidskontakter til hjemmeboende demenssyke der vi kopler personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats for andre med personer med demens. Som sekundæreffekt kan aktivitetstilbud til den syke være tilbud om avlastning til nærmeste pårørende.

  Målsetting

  Formålet er å utvikle og etablere en ordning med fritidskontakter slik at hjemmeboende personer med demens får et individuelt tilpasset fritidstilbud og muligheter til en aktiv og innholdsrik hverdag. Hovedmålet for prosjektet blir 1) å rekruttere og veilede fritidskontakter, og 2) å utvikle og prøve ut et opplærings- og oppfølgingstilbud som fritidskontaktene opplever så godt at de vil føle seg trygge i rollen som fritidskontakter.

  Målgrupper

  Primærmålgruppe er hjemmeboende demenssyke, i Stavanger innledningsvis, med mål om gradvis utvidelse til mange kommuner, etter hvert også utenfor fylket. Pårørende til hjemmeboende med en demenssykdom og frivillige fritidskontakter kan også sees som målgrupper.

  Gjennomføring

  Prosjektet har 5 hovedtiltak: 1) Utvikling av innholdet i fritidskontaktordningen, 2) Rekruttering av fritidskontakter, 3) Utvikle og gjennomføre opplæring og oppfølging av fritidskontakter, 4) Utprøving av fritidskontaktordningen; kopling av frivillige og hjemmeboende med demens, 5) Utvikling av en Fritidskontaktveileder (bok-/hefteformat).

  Til dette søkes det om 100 % prosjektleder over 2 år. Prosjektleder har ansvar for fremdrift og ledelse av prosjektet i henhold til hovedtiltakene.

Sluttrapport

 • Bakgrunnen for prosjektet var at det manglet fritidstilbud/aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. En gruppe mennesker som er avhengig av andre for å kunne delta i aktiviteter og i samfunnslivet. Å leve med mennesker som er avhengig av hjelp til alt, er også en belastning for den sykes pårørende.
  Målsettingen var å opprette tilbud om frivillige fritids-kontakter - senere omdøpt til aktivitetsvenner - for hjemmeboende med demens, innledningsvis avgrenset til Stavanger kommune. Etterhvert skulle tilbudet utvides til hele fylket.
  Aktivitetsvenn ble ansett som et tilbud om aktivitet til den demenssyke og avlastning for nære pårørende.
  Prosjektet hadde innledningsvis 5 hovedtiltak:
  1. Utvikling av innhold i aktivitetsvennordningen
  2. Rekruttere aktivitetsvenner
  3. Utvikle og gjennomføre opplæring og oppfølging av aktivitetsvenner
  4. Utprøving av aktivitetsvennordningen; kopling av frivillige og hjemmeboende med
  demens
  5. Utvikling av en veileder (bok-/hefteformat)

 • 40
 • Før oppstart var der en ressursgruppe med representant fra spesialist-helsetjenesten, fra kommunens ledelse innen demens og daglig leder fra Nasjonalforeningen. Ressursgruppen gjorde en avgrensing av steder å starte prosjektet, til hjemmeboende i en bydel der hjemmebaserte tjenester er organisert i demens-arbeidslag.
  Prosjektleder startet i en bydel med informasjonsmøte på bydelshuset, innlegg i bydelsavis og møte med hjemmebaserte tjenester/demens-arbeidslaget i bydelen.
  For å utvide tilbudet, inviterte prosjektleder seg etter kort tid inn i ulike fora for å informere om tilbudet og rekruttere både frivillige og brukere. Til møteplasser for potensielle frivillige og til nettverks-møter for de som er i kontakt med hjemmeboende med demens. Det er kurs for de som vil bli aktivitetsvenner, og halvårlige samlinger for frivillige. En gang med et faglig innhold, en gang som sosial samling og erfaringsutveksling. Noe som er opprettholdt gjennom hele prosjektet.
  I tillegg til prosjektleder og representanter fra Nasjonalforeningen har en politiker fra Levekårstyret og frivillig koordinator i kommunen vært med i styringsgruppen.

 • Erfaringene viste tidlig at ett av suksesskriteriene for å rekruttere brukere, er at hjemmetjenesten, men også fastleger som er i kontakt med hjemmeboende med demens, ser nytteverdien av tilbudet. Det er de som har direkte kontakt med brukere og pårørende, og må selge inn tilbudet innledningsvis. Inntil prosjektet hadde noen vellykkede koblinger å vise til.
  Rekruttering av frivillige var enklere enn å rekruttere brukere i starten. Å tilby kurs for de som vil bli aktivitetsvenn for personer med demens er viktig, likeens tilbud om oppfølging .
  Vi har erfart at å ha et sted å møtes for brukere og frivillige, et sted å innlede vennskapet, har stor betydning både for begge parter. F. eks. demenskafe eller tilsvarende. Ikke alle med demens ser at de har behov for en venn, selv om pårørende gjør det. Det å møtes på et samlingssted og bli kjente, er nyttig første kontakt for mange.
  Å ha noen i styringsgruppens som kan selge prosjektet videre har vært viktig for sluttresultatet.

 • De første 4 hovedtiltakene ble gjennomført i småskalaformat tidlig i prosjektet, så i fortsettelsen har det å øke omfanget vært viktig.
  Da Nasjonalforeningen for folkehelsen benyttet midler fra NRK TV-aksjonen i 2013 til et nasjonalt prosjekt Aktivitetsvenn, bortfalt vårt hovedtiltak 5. I stedet ble sluttmålet endret til å jobbe for å få kommunen til å finansiere stilling som frivillig-koordinator med ansvar for frivillige for personer med demens, fortrinnsvis som en inkludert del av et dag-aktivitetstilbud bygget opp av Nasjonalforeningen i Stavanger. Det er en realitet fra 01.01.17.