Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Begrensninger, drømmer og muligheter for personer med utviklingshemming

Organisasjon: Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Jarle Eknes

Søknadssammendrag:

Personer med utviklingshemming faller i stor grad utenfor fellesskapet i dagens samfunn. De har begrenset tilgang til arbeidslivet og fritidsaktiviteter sammenlignet med resten av befolkningen. Under koronasituasjonen har disse problemene blitt forsterket.

Gjennom samtaler og intervjuer, individuelt og i grupper, skal vi for perioden Norge er og har vært rammet av koronasmitte:

1) Kartlegge hvilke begrensninger personer med utviklingshemming har opplevd, og hvordan det har påvirket dem
3) Finne ut hvilke tiltak og strategier som har vært positive for dem
4) Få frem hvilke ideer de selv har til løsninger som gir dem muligheter til gode sosiale opplevelser og aktiviteter
5) Bidra til at de gjennom disse samtalene opplever å være sosialt deltakende og blir sett, hørt og forstått.
6) Formidle historiene deres (forskning og portrettintervju) gjennom 10 artikler, hvorav minst seks av dem trykkes i temanummer av tidsskriftet SOR Rapport. De skal også spres som digitale artikler på sosiale medier, promotert, slik at flest mulig tjenesteytere m.fl. nås.

Det benyttes fokusgruppeintervju, med mer enn 30 personer med utviklingshemming, mer enn 10 tjenesteytere som jobber for dem, og mer enn 20 av deres pårørende.

Personene med utviklingshemming som inngår i prosjektet vil gjennom deltakelse oppleve at de er viktige og betydningsfulle, og deltar på nye sosiale arenaer.

Prosjektet legger stor vekt på å innhente informasjon om både utfordringer og muligheter, og at erfaringene skal gjøres godt kjent i miljøer som gjennom politiske og faglige beslutninger kan legge til rette for bedre levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Dermed får prosjektet stor nytteverdi for målgruppen utover de som deltar direkte i samtalene og møtene.

Resultater vil publiseres fortløpende, og senest innen juni 2020.

Prosjektinformasjon