Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Bydelsmødre - pilot
Prosjekttema
Forebygging av fattigdom gjennom mestring, kunnskap og nettverksbygging
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Foretaket Nasreen Begum
Prosjektleder/forsker

Nasreen Begum

Fylke(r)
Oslo
Bevilget
2016: kr 477 000
Startdato
04.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • På grunn av manglende kunnskap om samfunnet får mange kvinner med minoritetsbakgrunn ikke den hjelpen og støtten de har behov for. De kjenner ikke sine muligheter, rettigheter og plikter. Bydel Alna har mange kvinner som ikke er yrkesaktive. Bydelsmødrene besøker kvinnene i sitt lokalområde og snakker med de om det som er relevant for den enkelte kvinnen. De har tid, de lytter og kan ofte samme morsmål som kvinnen. Kvinnene samles og får opplæring. Bydelsmødre er frivillige kvinner som hjelper andre kvinner. De støtter andre kvinner slik at de kan oppdage og ta i bruk egne ressurser.

 • Bydelsmødrene støtter andre kvinner i å oppdage og bruke egne ressurser. Dette styrker både kvinnene, deres barn og familier. På denne måten skapes det muligheter for en bedre framtid i Norge.

 • Direkte målgruppe: mødre, bydel Alna. Indirekte målgruppe; familiene til kvinnene, særlig barna.

 • Tiltaket organiseres i første runde som et pilotprosjekt, med prosjektleder og en prosjektgruppe. 10 kvinner vil bli invitert med i første omgang, rekrutteres gjennom nettverk. Samlinger vil bli holdt på lokalene til Groruddsalssatsningen, Lindebergløftet. Opplæring og utvelgelse av temaer. Oppsøkende arbeid blant kvinner i bydelen. År 2 vil 10 nye kvinner bli opplært og ha samlinger sammen med kvinnene fra året før. Prosjektleder vil fortløpende invitere inn relevante samarbeidspartnere og kursholdere til samlinger. Piloten vil evalueres og videre finansiering vurderes. Oppgaver: Gi informasjon: mange som har bor her kjenner ikke til tilbudene; fortelle hvor ting er slik at de kan gå direkte; hva er BUP, barnevern, NAV; hvordan se at barnet ditt trenger hjelp; andre metoder enn å slå barnet; forstå hvorfor barnet gjør som det gjør, hvordan takle dette. prevansjon og snakke med barna om seksualitet; bygge tillitt og relasjoner.

 • 2016:
  - 1 halvår: Oppstart, planlegging, opplæring av 5 mødre, 1. kurs med Bydelelsmødre fra Danmark, møte med referansegruppen, aktiviteter/samlinger
  - 2 halvår: 2. opplæringskurskurs, aktiviteter/samlinger, evaluering av år 1, møte med referansegruppen
  2017:
  -1. halvår: Opplæring av 10 nye mødre, aktiviteter/samlinger, møte med referansegruppen
  - 2. halvår: møte med referansegruppen, aktiviteter/samlinger, evaluering, videreføring,

 • Bydelsmødrene bygger bro mellom kvinnene og lokalsamfunnet. Bydelsmødrene er ikke rådgivere, de informerer og henviser.
  Resultater; 20 kvinner opplært som bydelsmødre, organisasjonen opprettet og etablert samarbeid med institusjoner som NAV, barnevern og lokale fritidsaktiviteter for barn . Piloten evaluert

Sluttrapport

 • Bydel Alna antar at det bor i underkant av 1400 hjemmeværende kvinner i bydelen. Bare en liten del av dem er registrert som arbeidsledige. Sysselsettingsstatistikken i bydelen viser store forskjeller i sysselsettingsgraden innad i innvandrerbefolkningen, og det er særlig deler av kvinnebefolkningen som er underrepresentert i arbeidslivet.

  Bydelsmødre er opprinnelig et tysk konsept og startet opp i Berlin under navnet Stadtteilmutter i 2004. Tre år senere ble det hentet til Danmark, hvor det har blitt en stor suksess. Prosjektleder for Bydelsmødre tok etableringskurs, og fikk støtte hos Stiftelsen Dam via Redd Barna til å hente det danske Bydelsmødre-konseptet til Norge.

  Bydelsmødres målsetting er å støtte andre kvinner i å oppdage og bruke egne ressurser. Dette styrker både kvinnene selv, deres barn og familier. På denne måten skapes det muligheter for en bedre framtid i Norge.

 • 360
 • Bydelsmødre hadde oppstart i januar 2016. Kort tid etter oppstart, ble en ressursgruppe opprettet. Denne besto av prosjektleder Nasreen Begum, Ellen Steen-Hansen fra Helseetaten i Oslo kommune og Mette Smestad fra Selvhjelp Norge.

  I forbindelse med rekruttering av fremtidige bydelsmødre, ble det avholdt tre informasjonsmøter i 2016. Prosjektleder har et bredt flerkulturelt nettverk i bydel Alna, og rekrutterte dermed flere av kvinnene som tok grunnutdannelsen i 2016 gjennom dette. 18 kvinner fikk plass på Bydelmødrenes grunnutdannelse etter å ha blitt kartlagt av prosjektleder. Kvinnene hadde bakgrunn fra 11 ulike land.

  For å kunne igangsette grunnutdannelsen i bydel Alna, ble det etablert kontakt med aktuelle tjenesteområder i bydelen. Dermed fikk man kontakt med aktuelle forelesere for de ulike modulene.

  Grunnutdannelsen startet 23. mai 2016 og ble avsluttet 12. desember 2016 med overrekkelse av diplom på rådhuset fra Ordfører Marianne Borgen og Byråd Inga Marte Thorkildsen.

  Grunnutdannelsen inneholdt totalt 16 moduler om temaer rundt helse, familie og samfunn, og ble tilpasset minoritetene i Alna i samarbeid med enheter i Bydel Alna og Ressurssenter for Migrasjonshelse.

 • Prosjektet har oppnådd alle målene som ble satt for 2016, og Bydelsmødre har utviklet seg langt raskere enn forventet. Deltakelsen på informasjonsmøtene i forkant av grunnutdannelsen, viser også hvor stor interesse det var blant kvinnene for å være en del av prosjektet.

  Hensikten med dette prosjektet var å utdanne kvinner slik at de gjennom sitt frivillige engasjement og ressurser kunne hjelpe andre kvinner. Dette formålet anses som oppnådd da bydelsmødrene allerede er i gang med å se på ulike former for etterutdanninger.

  Flere av de 18 ferdigutdannede bydelsmødrene har valgt å videreføre sin kompetanse gjennom ulike tiltak. For eksempel sitter bydelsmødrene på Furuset bibliotek hver onsdag, for at kvinner enkelt kan oppsøke dem og få hjelp til ulik ting. Dette tiltaket bygger på at samtale er kjernen i Bydelsmødres metodearbeid.

  Andre eksempler på tiltak er oppstart av treningsgrupper, møteplasser for isolerte og hjemmeværende minoritetskvinner på ulike steder i Alna.

 • Alt det overfor nevnte er et resultat av et integreringstiltak, som har vist seg å være sjeldent vellykket med tanke på hvor kort tid det har gått. Det er med andre ord et godt fotfeste i bydelen og et nytt prosjekt vil ha et helt annet utgangspunkt og enda bedre forutsetninger for å bli vellykket i 2017.

  Arbeidet i 2017 vil ha to hovedområder:
  1 Videreutvikle arbeidet med Bydelsmødre i bydel Alna
  2 Tilpasse og videreutvikle grunnutdannelsen for etablering av Bydelsmødre-grupper i bydel Grorud og bydel Stovner.