Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Digital aktivitet og møteplasser for personer med demens og frivillige

Organisasjon: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Sum: Kr 699.400

Prosjektleder: Anette Brenden

Søknadssammendrag:

Prosjektet ønsker å motvirke isolasjon, inaktivitet og ensomhet for personer med demens og frivillige aktivitetsvenner. Prosjektet er en viktig videreutvikling av Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt Aktivitetsvenntilbud, som er en av organisasjonens kjerneaktiviteter. Aktivitetsvenn er et landsdekkende tilbud hvor frivillige kobles sammen med personer med demens basert på felles interesser. Den frivillige aktivitetsvennen får kurs, oppfølgning og veiledning, og gjør aktiviteter sammen med en som har demens.

Dagens koronasituasjon har skapt behov for nytenkning og nye løsninger, og tilgang på digital kommunikasjon er viktigere enn noen gang. Personer med demens er en særlig sårbar gruppe, og har i en lengre periode vært uten tilgang til dagtilbud og møteplasser som gir sosial kontakt og aktivitet. Mange frivillige aktivitetsvenner har også mistet et viktig, fast møtepunkt. Det er blitt krevende å opprettholde relasjoner, ivareta møteplasser og holde på motivasjon. Aktivitetsvenner oppgir at innsatsen som frivillig i stor grad gir dem økt mening i livet og livskvalitet. Frivillig aktivitet kan være en viktig virkemiddel for å sikre sosialt nettverk og hindre at man faller utenfor samfunnet.

Mål for prosjektet:
– Sikre en fortsatt relasjon mellom frivillige aktivitetsvenner og personer med demens gjennom digitale aktiviteter.
– Sikre ivaretagelse av de frivillige gjennom tilrettelegging av digitale møteplasser for utveksling av erfaringer og dermed motvirke sosial isolering.
– Sikre videre motivasjon for frivillige aktivitetsvenner gjennom tilgang til faglig påfyll og digitale seminarer med fagpersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Dette prosjektet vil gi organisasjonen en økt kompetanse på hvordan legge til rette for digital frivillighet, og disse erfaringene vil organisasjonen kunne bygge videre på etter avsluttet prosjektperiode og overføre til andre aktiviteter i regi av organisasjonen.

Prosjektinformasjon