Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Dissimilis Julekalender

Organisasjon: Dissimilis Norge

Sum: Kr 100.000

Prosjektleder: Mathias Eckhoff

Søknadssammendrag:

Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter tilbyr tilrettelagt undervisning innen kulturelle aktiviteter, utvikler og formidler kompetanse og arrangerer forestillinger og konserter. Målgruppen er mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Dissimilis utgjør et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kreative aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet. Tilbudet har imidlertid siden mars vært sterkt begrenset som følge av pandemien. En rekke avlyste arrangementer og forestillinger har medført tap av sosiale arenaer og møteplasser, isolasjon og usikkerhet for en målgruppe som allerede er sterkt utsatt for sosial isolering og ekskludering.

Situasjonen synliggjorde et behov for og et ønske om å skape et alternativ til alle avlyste arrangementer, et alternativ som skulle være tilgjengelig for alle og som kunne gi opplevelser av tilhørighet, fellesskap og samhold, til tross for fysisk avstand.

«Dissimilis Julekalender» er derav et digitalt prosjekt, som innebærer produksjon av digital miniserie bestående av 24 episoder til lansering i førjulstiden. Produksjonen vil gjennomføres i regi av kompetansesenteret i samarbeid med elever og pårørende og et eksternt produksjonsteam. Serien vil inneholde glimt fra Dissimilis sine aktiviteter, kunstneriske momenter, julenøtter og elevportretter med tanker rundt julen og tiden vi lever i – en god blanding av humor og alvor pakket inn i en lun og trivelig julestemning.

Målsettingen med prosjektet er todelt; å bidra til positiv synliggjøring og inkludering av målgruppen på den digitale arena og å skape en arena for aktivitet, deltakelse og kunstnerisk utfoldelse. Felles for begge målsettingene er et større kunstnerisk mangfold. Vi erfarer fortsatt store sprik mellom den politiske intensjonen om like muligheter for alle til et aktivt kulturliv og den virkeligheten mennesker i vår målgruppe lever i. Dissimilis er med prosjektet med på å tilrettelegge for alles deltakelse, ikke bare som publikum, men også som kulturelt skapende og er med dette med på å styrke mangfoldsbegrepet i Kultur-Norge.

Prosjektinformasjon