Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Evne & Vilje Vedlikehold

Organisasjon: Norges Røde Kors

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Ingrid Neteland

Søknadssammendrag:

Nettverk etter soning (NES) ble etablert i 2004, og tilbyr aktiviteter til tidligere straffedømte som ønsker livsendring. NES har til hensikt å møte deltakerne i deres levekårutfordringer, der vi fungerer som en støttespiller og arrangør for relevante aktiviteter knyttet til tilbakeføring.

Det har vært en markant økning av arbeidsledige og permitterte siden starten av koronautbruddet i mars. Vi ønsker å gjennomføre et prosjekt som har til hensikt å bistå våre deltakere inn i arbeid, samt legge til rette for sosial integrasjon.

Prosjektet skal gi kompetanseheving og mestringsfølelse hos deltakerne. Hensikten er at deltakere skal komme ut i ordinært arbeid.
NES-Stavanger vil tilby et arbeidsmarkedstiltak til opptil 10 deltagere i stavangerregionen. Arbeidstreningen vil gi opplæring innen oppussing-, oppgradering-, hage- og anleggsarbeid.

Arbeidstreningen vil skje gjennom rehabiliteringsarbeid og vaktmestertjenester for Stavanger Røde Kors. Vaktmestertjenestene vil være drift og vedlikehold av distriktets kontorbygg i nabotomten.

Arbeidstreningen vil gi deltakere anledning til å bygge kompetanse gjennom praksisarbeid. Vi ønsker samtidig å tilrettelegge for at deltakere opplever mestringsfølelse og tilhørighet til gruppen og prosjektet. Gjennom sosial interaksjon, deltakerstøtte og inkludering; målsetter prosjektet å ha et særskilt søkelys på å fremme psykisk helse for deltakerne.

Vi søker derfor Stiftelsen Dam om midler til finansiering av en 100% arbeidslederstilling fra november 2020 til desember 2021. Stillingen vi kreve faglig bakgrunn innen ettervern, samt byggeteknisk- og anleggskompetanse. Den ansatte skal kunne motivere, inspisere og være en omsorgsperson, i tillegg til å være menneske- og resultatorientert.

Opptil 10 deltakere fra Stavanger og omegn. Tilbudet vil gjelde individer som er ferdig med soning, eller soner siste del via fotlenke, eller hjemmesoning etc.

Prosjektet vil bygge kompetanse, skape mestringsfølelse og bistå deltakerne inn i arbeid, samtidig som skadevirkningene av økt isolasjon reduseres. . Tiltaket vil som resultat av ovenstående, bidra til mindre selvisolasjon.

Prosjektinformasjon