Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Håp i bagasjen

Organisasjon: Rådet for psykisk helse

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Kristine Wold Andersen

Søknadssammendrag:

Målgruppen er lavinntektsfamilier i Bergen og omegn. En usikker livssituasjon med svært anstrengt økonomi kan gi psykiske helseutfordringer, dette samtidig som tilgang til sosiale møteplasser er minsket.

Sentrale elementer:
Individuell karriereveileding til de som oppsøker Frelsesarmeen for matutdeling, istedenfor at de må vente lenge for arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. Videre skal prosjektet jobbe direkte for bedre psykisk helse ved å kurse voksne deltakere i belastningsmestring (KIB). Dette prosjektet gir et tilbud til hele familien. Vi vil ha søkelys på barns behov og muligheter for en bedre hverdag med fritidstilbud og sosial tilhørighet sammen med omsorgspersoner.  Samarbeidet mellom Fretex Pluss og Frelsesarmeen åpner for en fleksibilitet som offentlige instanser ikke har.

Målet for prosjektet er at voksne i lavinntektsfamilier skal få en sterkere tilknytning til arbeidslivet. Videre ønsker vi ved å styrke hvordan voksne håndterer stress og bedre mental helse også vil gi ringvirkninger for alle medlemmene i familien.
Tidsplan

Rekruttering til prosjektet er startet pr. 20.10.2020. Det er allerede identifisert fire aktuelle familier som kan starte opp ved utgangen av oktober 2020. Ledig stilling som jobbkonsulent lyses i slutten av oktober. Jobbkonsulenten vil være ansatt hos Fretex Pluss i et 100% engasjement frem til 31.12.2021.

Prosjektleder og jobbkonsulent vil gjennomføre opplæring av sosialfaglige metodeverktøy for Frelsesarmeens ansatte og frivillige.
Frelsesarmeen vil bidra med ansatte som er med å koordinere tilbudet inn til hver enkelt familie.

Forventet resultat
At voksne og barn har økt andelen av positive aktiviteter både sammen som en familie, men også sammen med andre involverte. At voksne har sterkere tilknytning til arbeidslivet enn ved oppstart.

Videre forventer vi at mestringstro og håp om en bedre fremtid skal være målbart bedre også etter endt prosjektdeltakelse. Deltakerne vil derfor følges opp også etter at prosjektet er ferdig for at vi skal kunne si noe om langtidseffekt.

Prosjektinformasjon