Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Helsemøter i fellesskap

Organisasjon: Norske Kvinners Sanitetsforening

Sum: Kr 660.000

Prosjektleder: Linn Markussen

Søknadssammendrag:

Bakgrunn:
Kvinner har ofte hovedansvaret for familiens helse, ve og vel. For en del innvandrerkvinner vet vi at det kan være vanskelig å navigere i det norske helsevesenet, henvende seg til riktig instans og formidle egne og familiens helseutfordringer. På grunn av koronautbruddet har også en rekke helsetjenester og fysiske møteplasser stengt ned eller redusert sine tilbud kraftig, og barrierene for å oppsøke helsehjelp har følgelig økt betraktelig. Dette har vært utfordrende for mange, og Sanitetskvinnene er særlig bekymret for minoritetsspråklige kvinner med lav helsekompetanse. Derfor har vi søkt midler til «Helsemøter i fellesskap» som er et sosialt, trygghetsskapende og ressursmobiliserende tiltak som skal øke minoritetsspråklige kvinners helsekompetanse.

Målsetning:

  • Utvikle åpne, fysiske «Helsemøter» hos lokalforeninger, med lav terskel for å delta.
  • Produsere 10 korte informasjonsfilmer på enkel norsk om relevante tema innenfor helse, og veileder for samtale i etterkant.
  • Bidra til at deltakerne får bedre livskvalitet, helsekompetanse og økt kontroll i eget liv.
  • Stressfrie, sosiale møteplasser preget av inkludering og ressursmobilisering.

Hovedmålgruppe:
Innvandrerkvinner, ca. 300. Fortrinnsvis minoritetsspråklige kvinner (30-50 år) med lav helsekompetanse og bakgrunn fra kulturer der muntlig deling av informasjon på uformelle arenaer er vanlig.

Metode:
-Rekruttere flerkulturelle fagpersoner og erfaringskonsulenter til å utvikle og presentere innholdet i filmene, samtalemateriellet og veiledere til lokalforeninger i samarbeid med oss.
-Invitere til en serie lavterskel helsemøter der det i fellesskap ses korte helseinformasjonsfilmer og samtales om temaene i etterkant.
-Rekruttere flerspråklige frivillige som kan være med og bidra med enkel oversetting

Tidsplan:
Høsten 2020: Rekrutterer fagpersoner, frivillige, lokalforeninger og produserer materiell.
Hele 2020: Lokalforeninger arrangerer helsemøter og rapporterer.

Forventet resultat:
Deltakere blir tryggere i møte med norsk helsevesen, kjenner sine rettigheter, og blir tryggere på når de bør oppsøke helsehjelp og hvilken instans de henvender seg til med ulike symptomer.

Prosjektinformasjon