Prosjektinformasjon

Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Helt med – arbeid for utviklingshemmede
Prosjekttema
Utvikle modell og legge til rette for at næringslivet skal ansette personer med utviklingshemning i sine virksomheter
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Bergen lokallag NFU
Ekstern instans
Stiftelsen SOR
Prosjektleder/forsker

Jarle Eknes

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2016: kr 592 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Mennesker med utviklingshemming kan i svært liten grad konkurrere på det ordinære arbeidsmarkedet på samme vilkår som andre arbeidssøkende. Samtidig ser vi at en rekke jobber ikke lenger blir utført eller at de blir nedprioritert. Vi tror mange bedrifter har oppgaver som ikke blir løst, som mennesker med utviklingshemming ville være i stand til å løse. Disse oppgavene er det viktig å finne fram til, sammen med bedriftene/virksomhetene.

 • Prosjektet skal rette fokus på hvilken ubrukt arbeidskraftressurs utviklingshemmede utgjør, og utvikle modell for hvordan det kan etableres arbeidsplasser for utviklingshemmede i det ordinære arbeidsliv.

 • Utviklingshemmede som kan utføre tilrettelagt arbeid med omfattende oppfølging og veiledning i det ordinære arbeidsmarkedet.

 • Innledningsvis skal vi innhente kunnskap om relevante erfaringer som er gjort i Danmark, Sverige og Norge. Ulike scenarioer for tilpasning, videreutvikling og gjennomføring vil drøftes med næringslivsledere med sosialt engasjement, NAV, byråkrater, politikere, interesseorganisasjoner og andre relevante instanser. På bakgrunn av disse prosessene skal vi utvikle en modell som er realiserbar i Norge, og som de relevante instanser opplever som hensiktsmessig. Modellen skal baseres på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

  Det skal utarbeides presentasjoner som viser hvilken arbeidskraftressurs utviklingshemmede representerer, og hvordan man kan se for seg at denne blir et viktig tilskudd til verdiskapingen i Norge. I tillegg til verdien for samfunnet må verdien for den enkelte utviklingshemmede presenteres, samt hvilken verdi det vil ha for så vel private som offentlige virksomheter å knytte til seg ansatte med utviklingshemming.

 • 1 kvartal: Innhente relevant kunnskap i Norden. 2. kvartal: Idedugnad med sentrale private og offentlige aktører. Følge opp med intervju. 3. kvartal: samarbeid med NAV, KS og relevante offentlige instanser. 4. kvartal: utvikle modell for å utvikle arbeidsplasser for utviklingshemmede, markedsføre kunnskap om modellen.

 • Modellen skal bidra til at det skapes arbeidsplasser for utviklingshemmede i det ordinære arbeidsmarkedet, med tilstrekkelig forarbeid, oppfølging og incentiver for arbeidstaker og arbeidsgiver. Verdien av arbeid er viktig for at mennesker skal oppleve seg som selvstendige, voksne og en del av fellesskap.

Sluttrapport

 • Det er påfallende få utviklingshemmede som har tilknytning til arbeidslivet. I 2013 var kun 25 prosent med kjent utviklingshemming i yrkesaktiv alder i arbeid. Av disse var over 90 prosent av deltakerne i arbeidsrettede tiltak skjermede virksomheter, og kun i underkant av 10 prosent var på tiltak i ordinære virksomheter. Også i VTA-bedriftene (varig tilrettelagt arbeid) går utviklingen i retning av at personer med utviklingshemming taper i kampen om arbeidsplasser.

  Vi tror mange bedrifter har oppgaver som ikke blir løst, som mennesker med utviklingshemming ville være i stand til å løse. Disse oppgavene er det viktig å finne fram til, sammen med bedriftene/virksomhetene.

  Målet har vært å utvikle en modell for hvordan det kan etableres arbeidsplasser for utviklingshemmede i det ordinære arbeidsliv, både i private og offentlige virksomheter.

 • 2000
 • For å kunne utarbeide en modell som er troverdig og er godt forankret i relevante miljø og organisasjoner har vi hatt en omfattende møte- og reisevirksomhet.

  Modellen er forankret i LO, og Fellesforbundet, Handel og kontor, Fagforbundet og FO (Fellesorganisasjonen) har vært med på å utarbeide innholdet i modellen.

  Vi har hatt en rekke møter med forskningsmiljø ved Nordlandsforskning, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen på Vestlandet. Vi er i ferd med å inngå avtale med Senter for nyskapning ved Høgskolen på Vestlandet om at det parallelt med videre innsats i prosjektet skal utføres relevant forskning.

  Forøvrig har vi blant annet hatt møter/dialog med:
  Foreningen LEV / KLAP i Danmark, NAV Hordaland, Bergen kommune, Bufdir, flere bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, Rettighetsutvalget v/leder, direktør for Oslo byråds sekretariat, Sosial- og arbeidskomiteen på stortinget, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og sosialdepartementet, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Videregående skole, Hordaland fylkeskommune, og Hotellkjeden Scandic.

 • Gjennom prosjektet har vi utviklet en modell med tilhørende detaljert beskrivelse av mulig fremgangsmåte som kan bidra til at personer med utviklingshemming i langt større grad enn i dag kan ansettes ved ordinære arbeidsplasser.

  Personer og miljø vi har vært i kontakt med har i hovedsak vært svært entusiastisk til både prosjektet og modellen som har kommet til gjennom prosjektet. Mange av disse personene og miljøene har også selv bidratt til å utforme modellen.

  Dette gir et svært godt utgangspunkt for å realisere modellen.
  Det er inngått intensjonsavtale med hotellkjeden Scandic om å ansette personer med utviklingshemming på deres hoteller.

 • Modellen vi har utarbeidet gir en god beskrivelse av en fremgangsmåte som vil kunne gi suksess med tanke på målet om å gi mange personer med utviklingshemming jobb på ordinære arbeidsplasser. Det er likefullt noen forhold ved modellen som kan ytterligere perfeksjoneres, noe som kan skje gjennom en reell utprøving av modellen. 

  GC Rieber fondene har bevilget kr 300.000,- for 2017 for å starte opp arbeidet med å realisere modellen, men det kreves ytterligere midler for å få gjennomført utvidelsen vi ser for oss. Vi søker derfor ExtraStiftelsen om midler for prosjekt hvor modellen iverksettes.