Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Hverdagsglede - utvikle nasjonalt kurs
Prosjektet i kortform

I samarbeid med Frisklivssentralen ønsker Rådet for psykisk helse å utvikle og evaluere et kurs med fokus på hva en kan gjøre selv for å påvirke egen opplevelse av mestring og å ha det bra - Hverdagslykke. Det finnes pr i dag ingen slike kurs som Frisklivssentralen etterlyser, et kurs rettet mot unge voksne eller voksne som ikke er i arbeid eller i utdanning. Mange i denne situasjonen opplever å ha lite overskudd og liten tro på seg selv. I denne vonde sirkelen er det vanskelig å komme seg videre, ut i arbeid eller utdanning. Dette vil vi gjøre noe med.

Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Werner Fredriksen

Andre fylker for prosjektet
Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold, Østfold
Bevilget
2017: kr 853 000, 2018: kr 610 000
Startdato
01.08.2017
Sluttdato
31.01.2020
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Opplevelse av likegyldighet, det å ikke orke, måle seg mot «alle de andre» eller tro at andre enten har det mye bedre eller er bedre enn en selv, sliter på folk. Folk ønsker seg praktiske råd for å få en bedre hverdag, noe på linje med "Fem om dagen" -råd. FHI'ss rapport fra 2011, indikerte at blant 3,7 millioner nordmenn over 16 år opplevde minst 851 000 lite vitalitet, 395 000 betydelige angst og depresjonssymptomer og 950 000 dårlig mestring. Frisklivssentralen har henvendt seg til Rådet fordi de mangler et godt tilbud til unge voksne som ikke er i arbeid eller i utdanning.

 • Målet er at de som går på kurset skal bli motivert og styrket i troen på at de er noe verdt og kan klare å komme seg i jobb eller utdanning. Målet er også at de som går på kurslederkurs skal få nok kunnskap til å holde kurset i egen kommune i etterkant.

 • Voksne fra 18 år også de som ikke er i utdanning eller jobb. Særlig fokus på gruppen 18-30 år.

 • 150
 • 8000
 • Vi vil utvikle et kurs i samarbeid med erfaringskonsulenter (Nesoddens pilotdeltakere) fagpersoner og Frisklivssentraler. Det er allerede gjennomført 2 pilotkurs i Hverdagslykke på Nesodden. Wellbeing-prosjektet «Hverdagslykke» skal bli et kurs som kan brukes i kommunene (Frisklivssentraler), slik som Kurs i Depresjonsmestring (KiD), som fikk støtte fra Extra til oppstart og utprøving.

  Vi skal bygge videre på erfaringene fra samarbeidet med Nesodden kommune, ved Frisklivssentralen. Sammen utviklet vi en kurspilot i 2015 og tilbakemeldingene fra deltakere og kursholderne er positive og nyttige. Vi tar også utgangspunkt i den grundige forskningen som ligger bak Wellbeing.

  Når prosjektet er avsluttet vil vi ha:
  - Et kurs på 7 ganger (vurderes i prosjektperioden) som kan tilbys voksne.
  - Et kurslederkurs på 8 timer (vurderes i prosjektperioden)
  - Kursmateriell klart til trykking for deltagere og kursledere
  - Informasjonsmateriell som kan sendes kommuner og deres Frisklivssentraler
  - Etablert kontakt med Helsedirektoratet og Fagakademiet for opplæring av kursledere

 • 2017;
  Forankring hos Hdir og Fagakademiet. Referansegruppe etablert. Kursutvikling, kursmateriell og kursledermateriell er godt igang. Velge ut 10 Frisklivssentraler for kursing.

  2018;
  Kurslederopplæring med deltagere fra 10 kommuner. Kursledere rekrutterer og gjennomfører kurs i sine kommuner. Evaluering. Kursmateriell justeres og trykkes. Infomateriell er utviklet og distribueres.

  2019;
  50 kommuner tilbyr kurset dette året.

Sluttrapport

 • Piloten må regnes som vellykket
  Ut ifra tilbakemeldingene vi har fått, er det god grunn for å regne piloten som vellykket. Deltagerne beskriver en lærerik opplevelse i et trygt miljø, med ledere som ser og bekrefter dem. Deltagerne kommenterer at de har tilegnet seg praktiske øvelser som bidrar til en bedre hverdag. Det fremkommer av tilbakemeldingene at deltagerne finner undervisningen relevant.

  Kvantitative resultater:
  Trykket kurslederperm, inspirasjonshefte til kursdeltakere
  Alt kursmateriell for rekruttering, gjennomføring av kurs, tilgjengelig på minnepinne
  Produsert PowerPoint som følger 6 kursdager
  Kurslederkurs utdanning på 2 dager, totalt 16 timer
  50 frisklivssentraler er med og 100 kursledere er utdannet
  Godt samarbeid med Helsedirektoratet og Fagakademiet.
  Evalueringsrapport kursdeltaker og evalueringsseminar kursledere

  Presseomtale i 30 aviser og delt på sosiale medier 38 artikler.

 • Bakgrunn for prosjektet
  Økt fokus på livskvalitet har sammenheng med større vektlegging av styrkende, helsefremmende og sykdomsforebyggende perspektiver innenfor helse- og velferdssystemet. Positive følelser og vurderinger omfatter også opplevelse av god fungering - som av vitalitet, interesse, mestring og mening.

  Problemstillingen
  Blant 3,7 millioner nordmenn over 16 år opplevde minst 851 000 lite vitalitet, 395 000 betydelige angst og depresjonssymptomer, og 950 000 dårlig mestring. (FHI 2011).

  Målsetting
  Utvikle et pilotkurs som skulle gi deltakere innsyn i fem grep, baser på forskning, som kan påvirker den psykiske helsen positivt. Deltakerne skulle ta i bruk verktøy som bidro til økt velvære og høyere livskvalitet. I tillegg skulle det utvikles et kurslederkurs, som vekke begeistring, nysgjerrighet .

  Målgruppene var
  Potensielle brukere av frisklivssentral over 18 år, unge voksne 18-30 år. Kursholdere ved frisklivssentralene som hadde erfaring med å holde kurs.

 • 1300
 • Metodene vi benyttet:
  Vi har benyttet ulike metoder gjennom utviklingsarbeidet med pilotkurset. Det har vært kunnskapsinnsamling, møtevirksomhet, kursing, evaluering, kunnskapsutveksling.

  Prosjektgjennomføring og milepæler i perioden oktober 2017 – desember 2019

  Oktober 2017
  - Arbeidsgruppen møttes første gang. Målet med pilotkurs og innhold gjennomgås

  November- desember 2017
  - Rekruttering av piloter, 12 frisklivssentraler blir med

  Januar 2018
  - Referansegruppemøte, kommenterer på faglige innholdet i kursledermanual og inspirasjonshefte

  Januar – mars 2018
  - Kunnskapsinnhenting og kvalitetssikring av innhold med kildereferanser

  Mars 2018
  - pilotkurslederutdanning 2 dager

  April 2018
  - Kursledere startet rekruttering av deltakere

  Juni-august 2018
  - Evalueringsrapporten for pilotkurset foreligger

  September 2018
  - Evalueringssamling med pilotkurslederne

  Oktober 2018 – mars 2019
  - Kursledermateriellet revideres

  Mars -november 2019
  - 75 nye kursledere utdannet og siste versjon materiellet ferdig
  - 50 kommuner tilbyr kurset til kommunens innbyggere

 • Prosjektet har utviklet et fullskala kurs. Vi har laget et kurslederkurs konsept, som benyttes til å utdanne kursledere som er ansatt ved sentralen. Vi har synliggjort Hverdagsglede for mange nye «tilhengere» som ønsker å bli med på veien videre.

  Planer for Hverdagsglede fra 2020
  - Flere kurs skal gjennomføres i 2020, ca 50-75 kursledere skal utdannes
  - Markedsføringsplaner for å øke synligheten om tilbudet
  - Utviklingsprosjekter vil vi knytte opp til all kompetansen og kunnskapen vi har tilegnet oss
  - Kommunene og forskningen blir også viktige å få inn i planene våre fremover