68 år gamle Ingrid Nordgård har fått mange fine turer sammen med DNT Ringerike. Foto: DNT

Terskelen for å oppleve gode naturopplevelser er stor for mange med funksjonsnedsettelser. Gjennom prosjektet Klart det går i DNT også!, har Den Norske Turistforening (DNT) sine lokallag over hele landet tilrettelagt for fine opplevelser i skogen, på fjellet og i vannet.

Mange av dem som blir utsatt for alvorlige skader har problemer med å komme seg i fysisk aktivitet igjen.

En som har klart å komme seg ut i naturen igjen er 68 år gamle Ingrid Nordgård. Hun har vært på 117 «2.000-meter» topper over hele Norge, og hun gått i fjellene i Nepal, Kirgisistan og Marokko, for å nevne noe.

Turene tok brått slutt

En dag ble hun brått rammet av hjerneblødning – på en tur i fjellet. Heldigvis var det leger med i turfølget.

– Jeg har vært aktiv hele livet og vært på fjelltopper over hele verden. Så tok det brått slutt da jeg fikk hjerneblødning og ble handikappet. Jeg kunne ikke bevege høyre arm, var lam i benet og ble stum i flere uker, forteller Ingrid.

Men bare tre og et halvt år etter at sykdommen rammet, er Ingrid nå tilbake i naturen.

– Takket være DNT på Ringerike så kan jeg nå delta på turer igjen. De turene jeg går nå er kanskje ikke like spektakulære som før, men de gir meg minst like mye livsglede, forteller hun.

Harald og Tove Merethe fra DNT Hønesfoss sitter selv i rullestol. Nå skal de fungere som turledere, på turer som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Foto: DNT

Turledere i rullestol

Harald Mælingen og Tove Merethe Tveter er aktive i DNT Ringerike, og sitter begge i rullestol. De har deltatt på flere av aktivitetene som har vært i regi av Klart det går.

– Det er deilig å komme seg ut og oppleve naturen. Jeg har vært med på både kanotur og fjelltur, og da føler jeg at jeg virkelig lever, forteller Tove Merethe.

Harald og Tove Merethe skal nå ta et skritt videre og fungere som turledere.

– Vi kommer til å planlegge og legge opp program for turer, og sørge for at alle kan delta på disse turene. I Hønefoss er det for eksempel fire orienteringsløyper i skog- og friluftsområder som er tilrettelagt for rullestolbrukere, forteller Harald.

Naturen skal være for alle

Klart det går har vart i tre år, og gitt mange gode naturopplevelser. Prosjektene spenner fra enkle turer i nærområder til mer spektakulære turer til Besseggen. Flere av DNT sine hytter har også blitt tilrettelagt for funksjonshemmede.

– Gjennom støtte fra Stiftelsen Dam har vi kunnet tilrettelegge bedre for funksjonshemmede, blant annet ved at vi har kunnet betale for ledsagere, slik at det ikke skal bety en ekstrautgift for de deltakerne som er avhengig av dette, forteller prosjektleder Vibeke Clausen, og fortsetter:

– Vi er stolte av det vi har fått til, men vi vil også jobbe videre for at funksjonshemmede skal få et enda bredere tilbud i vår organisasjon.

Ingrid Nordgård (68) har selv funnet tilbake til turgleden gjennom prosjektet Klart det går. Her sammen med Hege Ballari Rindal fra DNT Ringerike og generalsekretær i Stiftelsen Dam Hans Christian Lillehagen. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Klart det går i DNT også!
Prosjekttema
Et prosjekt for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i DNTs eksisterende tilbud
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Vibeke Clausen

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2014: kr 580 000, 2015: kr 580 000, 2016: kr 580 000
Startdato
15.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Bakgrunn, målgruppe, målsetting:

  DNT har for veivalgsperioden 2013-2016 et ønske om å INKLUDERE i større grad personer med funksjonsnedsettelser i tilbudet.

  Vi har gjennom prosjekter som «Klart det går», «Friluftsliv for alle- hele året», «En tur for alle» opparbeidet enkelte lokale erfaringer med å tilrettelegge aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser. I Bømlo Turlag har de det siste halvåret jobbet målrettet med å ha lavterskeltilbud i nærområdet som er åpne for alle og som inkluderer deltakere med psykisk utviklingshemming og/eller fysisk funksjonsnedsettelse i samarbeid med kommunen.

  Vi ønsker nå å få mulighet til å gjennomføre et NASJONALT prosjekt som kan synliggjøre de tilrettelagte tilbudene, men også å gi resten av DNT systemet og andre motivasjon og kompetanse til å gå i gang med å INKLUDERE FUNKSJONSHEMMEDE I DET ORDINÆRE AKTIVITETSTILBUDET.

  Vi ønsker, i samarbeid med Blindeforbundet, å bidra til at det blir rekruttert og lært opp flere ledsagere for turer sammen med synshemmede i nærområdet og på fjellet. DNT vil også bistå med opplæring og planlegging av turer innen andre brukerorganisasjoner.

  DNT har behov for å samle inn og formidle kunnskap om tilretteleggingsbehov og naturvennlige muligheter for dette i hytte- og stinettet, og i forbindelse med aktiviteter og vil utarbeide en veileder til medlemsforeninger og andre for naturvennlig tilrettelegging.

  Mål for gjennomføring:

  1.To av fire medlemsforeninger har innen 2016 hatt deltakere med funksjonsnedsettelser som benytter seg av DNTs hytter, ruter eller inkluderende aktiviteter i nærområdet eller på fjellet/ved sjøen.

  2.Funksjonshemmede er selv med på å utforme DNTs aktivitetstilbud.

  3.Flertallet av brukerinformanter i evalueringen av DNTS nettsider mener informasjonen om hyttene og aktivitetstilbudet ivaretar behovene til personer med funksjonsnedsettelser.

  4.Vi har sammen med samarbeidsorganisasjonene fått gjennomslag for en ledsagerordning som kan benyttes på tvers av kommunegrenser og bedret tilgangen på friluftslivshjelpemidler for dem over26 år.

  5.Det er samlet inn og presentert kunnskap om naturvennlig tilrettelegging for DNTs medlemsforeninger og andre interesserte (hytter, stier, uteområde, aktiviteter).

  6.Det er samlet inn og formidlet kunnskap til medlemsforeningene og andre organisasjoner om inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i friluftslivet.

  7.Utvalgte betjente og selvbetjente hytter i ett nasjonale turområde er vurdert med tanke på tilrettelegging for hørselshemmede, synshemmede og bevegelseshemmede.

  8.Det er opprettet et kompetansenettverk mellom medlemsforeningene som møtes årlig i prosjektperioden.

  9.Brukerorganisasjonene har kjennskap til DNTs tilbud og flere benytter dette i sine aktiviteter.

  10.Flere aktive i medlemsforeningene har deltatt på Klart det går- kurs og turlederkurs.

  Prosjektet er evaluert og de er gjennomført brukerundersøkelse av masterstudent.

  Fremdrift

  ÅR 1)Kartlegge ressurspersoner og kompetansebehov, egnede tilbud

  Motivere arrangører til å gjennomføre inkludering, Nettverkssamling Finse, Opprette Facebook-gruppe, Felles fjelltur

  Ledsagerrekruttering og informasjonsprosjekt med Blindeforbundet

  Informasjonsprosjekt på nettsider Ut.no og turistforeningen.no

  Strategisk påvirkningsarbeid knyttet til hjelpemidler for friluftslivsbruk og ledsagertjenester i samarbeid med brukerorganisasjoner

  ÅR 2) Samle inn og presentere kunnskap om naturvennlig tilrettelegging for DNTs medlemsforeninger og andre interesserte (hytter, stier, uteområde, aktiviteter). Veileder. Nasjonalt «Klart det går -kurs» for mindre medlemsforeninger. Nasjonalt grunnleggende turlederkurs med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Nettverks/kompetansebygging. Evaluere facebook-gruppe og legge opp til turspleising.

  ÅR 3) Brukerundersøkelse blant deltakere/turledere som har funksjonsnedsettelser og organisasjoner som benytter DNTs tilbud i felt (hytter/aktiviteter) og på internett. Nettverks/kompetansebygging. Evaluering og rapportering. Formidling av tilegnet kunnskap på Nasjonal konferanse for friluftsliv og på møteplasser for brukerorganisasjoner og fagpersoner.

Sluttrapport

 • DNTs verdigrunnlag inneholder verdier som "inkluderende" og "enkelt". Vi skal ha et tilbud hvor alle skal føle seg velkommen, og legge spesielt til rette for grupper som i dag i liten grad benytter seg av tilbudet. Organisasjonen skal bidra til å gjøre det lett for folk å bruke naturen og oppleve gleden ved det enkle friluftslivet. DNTs hovedmål er å få flere ut på tur og synliggjøre de helsebringende effektene friluftsliv gir. Vår visjon er «Naturopplevelser for livet!» DNT har et aktivitetstilbud som retter seg mot hele befolkningen og har et ønske om i større grad å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i tilbudet.

 • 850
 • Prosjektets målsetning har vært søkt realisert ved å synliggjøre egnede tilbud bedre, motivere lokale medlemsforeninger til å tilrettelegge sitt tilbud, rekruttere deltagere, jobbe for at noen av hyttene ble bedre tilrettelagt. Vi har opparbeidet samarbeid med andre aktører, f.eks. Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund. Begge ble forankret på høyt nivå (henholdsvis landsstyremedlemmer og ledelse i administrasjon) og samarbeidene var løpende. Vi innledet også samarbeid med FFO samt med en rekke særforbund og lokalforeninger for funksjonshemmede.
  Vår metodikk for lokalforankring er fasilitering av kontakt mellom lokal DNT-forening og lokal forening for funksjonshemmede. Dette har fungert godt i Stavangerregionen, i Østfold, Telemark og Buskerud. I Haugesund har prosjektet Friluftsliv for alle – hele året lyktes svært godt med å rekruttere deltagere og dugnadere (foreldre) fra den største videregående skolen i distriktet.
  Vi har også hatt fokus på kartlegging av muligheter for friluftsliv for målgruppen (hytter, infrastruktur som stier og turveier), samt prøvd ut utstyr og transport (hest og hund, i mindre grad motoriserte framkomstmidler).

 • Gjort rede for i en større illustrert tabell i vedlagte sluttrapport.

 • DNT har nå inkludering høyt på egen dagsorden. DNT har i 2016 ansatt en person på fulltid til å drive foreningens arbeid innen folkehelse og inkludering; lokalforeninger skal fortsette å arrangere aktiviteter; flere hytter har blitt bedre tilrettelagt; og en rekke hytter skal tilrettelegges fremover. DNT skal nå arbeide med å konvertere satsingen fra prosjekt til drift. Prosjektleder for Klart det går skal inntil videre sitte 1 dag pr. uke i DNTs hovedkontor med å forankre satsingen i drift som arbeidsoppgave.