Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Koordinerte brukerforløp og revmatisme
Prosjektet i kortform

Overordnet mål for prosjektet er å videreutvikle den generiske modellen for helhetlige og koordinerte pasient/brukerforløp for personer med revmatiske sykdommer. Med utgangspunkt i modellen skal prosjektet utvikle konkrete løsninger for samhandling og koordinering mellom spesialist- og førstelinjetjenesten, og skaffe kunnskaper om hvordan tjenesten kan veilede pasienten/brukeren i egenomsorg. Dette skal gjøres gjennom praksisnært, erfaringsbasert utviklingsarbeid. I dette prosjektet rettes oppmerksomheten mot utvalgte kritiske punkt som ble identifisert i den generiske modellen.

Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse
Prosjektleder/forsker

Hildegunn Andersen

Andre fylker for prosjektet
Trøndelag
Bevilget
2018: kr 690 000
Startdato
01.08.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Revmatiske sykdomsforløp svinger mye og varierer fra person til person og gjennom livsløpet. Samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten er viktig for at pasienten kan leve best mulig. Koordinerte brukerforløp er komplekse, mangetydige og uforutsigbare. Mange får ikke dekket sitt behov for sammensatte tiltak og langvarig tverrfaglig behandling, oppfølging og rehabilitering. Et helhetlig pasient- og brukerforløp må inkludere både spesialist- og kommunehelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Dette stiller krav til kommunikasjon og samhandling.

 • Målsettingen for prosjektet er formulert i tre tema:
  1. Utfordringer knyttet til overgang og kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for målgruppen.
  2. Behovet for oppfølging lokalt.
  3. Behovet for bistand til egenstyrt behandling og egenomsorg.

 • Målgruppen i studien er personer over 18 år med inflammatoriske revmatiske sykdommer, degenerative revmatiske sykdommer og bløtdelsrevmatisme.

 • 200
 • 800000
 • For å oppnå gode løsninger er det avgjørende at både brukere og tjenesteytere deltar aktivt i utviklingsprosessen. Derfor vil prosjektet følge prinsipper fra praksisnær, behovsdrevet innovasjon der samskaping er et viktig prinsipp. Metodikken bygger på høy grad av involvering av alle interessenter i både utvikling og evaluering av løsninger gjennom hele prosjektet.
  Innledningsvis gjøres det et grundig innsiktsarbeid. Hensikten er å skaffe kunnskaper om behov og preferanser i målgruppen, og innsikt i krav og muligheter knyttet til de ulike tjenestene. Den metodiske framgangsmåten betegnes gjerne som praktisk arbeid som skjer i iterasjoner (gjentagelser) ved at praktiske løsninger prøves ut og modifiseres på grunnlag av en analyse av de praktiske erfaringene som gjøres underveis.
  Kunnskapsgrunnlaget vil innhentes gjennom temaverksteder, individuelle semi-strukturerte intervjuer og fokusgruppeintervjuer med pasienter/brukere og tjenesteytere. I tillegg til praktisk utprøving av løsninger i tjenesten skal det gjøres litteratursøk.

 • Prosjektinitiering, prosjektledelse og koordinering: Hele prosjektperioden
  Litteratur og dokumentstudier: Q3 2018
  Brukerkartlegging (intervju): Q3-Q4 2018
  Temaverksted og idegenerering: Q4 2018 / Q1 2019
  Utvikling av ny tjeneste i samarbeid med brukerne. Q4 2018 / Q1 2019
  Test av ny tjeneste i liten skala: Q4 2018 / Q1-Q2 2019
  Rapportskriving og formidling av resultat: Q2 2019