Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Kreftforeningens følgetjeneste: Ingen skal møte kreft alene

Organisasjon: Kreftforeningen

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Hanne Hovde Bye

Søknadssammendrag:

Kreftforeningen har fått mange tilbakemeldinger om at livskvaliteten hos kreftpasienter med lite nettverk forverres som følge av koronautbruddet. Som en viktig samfunnsaktør ønsker Kreftforeningen å ta et ansvar, og vil etablere et nytt tilbud til kreftpasienter, Kreftforeningens Følgetjeneste.

Følgetjenesten vil være et gratis tilbud til kreftpasienter som av ulike årsaker trenger en støttespiller og hjelp i hverdagen. Målgruppen er særlig sosialt sårbare og ressurssvake kreftpasienter, og da spesielt de som enslige og har lite eller ingen nettverk. For disse kan Følgetjenesten være en viktig støttefunksjon gjennom å bidra til økt livskvalitet for den enkelte bruker av tjenesten, være med på å utjevne sosiale ulikhet i kreft og bidra til å redusere den psykiske belastninger ved isolasjon.

Følgetjenesten vil tilby kreftpasientene en fast følgevenn som de har mulighet til å snakke med og møte, inntil to timer per uke i inntil 6 måneder. Følgevennene er frivillige i Kreftforeningen som signerer en taushetserklæring og samarbeidsavtale, og får tilpasset opplæring. De frivillige får oppfølging av frivillige gruppeledere, samt kontaktpersoner i Kreftforeningen. Følgetjenesten vil organiseres gjennom appen Nyby. Koblingen mellom kreftpasienter og følgevenner vil skje i appen, mens kommunikasjonen deretter vil foregå på telefon og fysiske møter.

Det kvantitative målet med prosjektet er å etablere Følgetjeneste som et selvstendig tilbud under paraplyen Hverdagshjelpen ved våre 8 distriktskontorer og få 160 brukere innen utgangen av 2021. De to kvalitative målene er; 1) Nå ut til sosialt sårbare kreftpasienter som følge av Covid-19. 2) Bidra til å utjevne sosial ulikhet i kreft og kreftforløpet ved å styrke kreftpasientens helsekompetanse og mestring av sitt eget sykdomsforløp.

Prosjektinformasjon