Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Mental helse og arbeidsforhold blant musikere
Prosjekttema
Sammenlikne musikere og andre yrkesgrupper i Norge; mental helse, arbeidsforhold og bruk av helsetjenester.
Organisasjon
Mental Helse
Ekstern instans
Helse Nord-Trøndelag, Psykiatrisk klinikk
Prosjektleder/forsker

Jonas Vaag

Hovedveileder

Ottar Bjerkeset

Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
01.03.2011
Sluttdato
01.06.2015
Status
Avsluttet

Sluttrapport

 • I de siste tiårene har flere studier pekt på høy forekomst av helseplager hos musikere. Denne forskningen har hovedsakelig fokusert på hørsels-, muskel- og skjelettplager. Det er gjort få undersøkelser av mentale helseplager, og disse har hovedsakelig omfattet orkestermusikere og små utvalg.

 • Musikerhelseprosjektet ville gjøre en grunnleggende undersøkelse av arbeid og mental helse hos musikere, som ville kunne danne grunnlag for fremtidige undersøkelser. Den kvalitative delen av undersøkelsen skulle kartlegge musikernes egne beskrivelser av arbeidsmiljø og helse, hvorpå en større kvantiativ kartlegging skulle se på forekomst av søvnvansker, mentale helseplager og bruk av helsetjenester hos musikerne.

 • Den kvalitative undersøkelsen bestod av 12 dybdeintervjuer av etablerte freelancemusikere i Norge. Intervjuene var semi-strukturerte, og ble analysert ved bruk av templateanalyse.

  Den kvantitative delen bestod av en større nettbasert spørreundersøkelse blant medlemmer i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO). 2.121 (51%) besvarte denne undersøkelsen, hvor totalt 1.607 respondenter bekreftet at de hadde hatt inntekt som utøvende musikere det siste året. Disse ble sammenlignet med datasett og resultater fra ulike norke populasjonsbaserte studier, blant annet levekårsundersøkelsene til SSB. Logistisk regresjonsanalyse, justert for et utvalg av variabler som tidligere har vist seg å være relatert til utfallsmålene, ble brukt for å sammenligne musikere med befolkningen og andre yrkesgrupper.

 • Gjennomføringen av prosjektet gikk hovedsakelig etter planen. Prosjektperioden ble utvidet inn i 2015 for planlegging og gjennomføring av disputas.

 • Funnene viste en betydelig høyere utbredelse av symptomer på insomni, søvnvansker, angst og depresjon, samt bruk av psykoterapi blant musikere, sammenlignet med andre yrkesgrupper. Musikerne rapporterte også et høyere forbruk av psykofarmaka. Den økte forekomsten kunne i stor grad sees på tvers av ansettelsesforhold (fast vs. frilans), instrumentgruppe og sjanger.

  Funnene understreker behovet for forskning og satsning på helse innenfor denne sektoren.

 • Ottar Bjerkeset (professor NTNU og HINT) - Veileder og prosjektleder
  Johan Håkon Bjørngaard (professor NTNU) - Medforfatter på alle artiklene inkludert i doktorgraden
  Ingvild Saksvik-Lehouillier (førsteamanuensis NTNU) - Medforfatter på søvnartikkelen.
  MFO og NUMI-stiftelsen.

 • Prosjektet har skapt interesse, og flere nasjonale og internasjonale kontakter er etablert. Målet videre er å sikre at kunnskapen vi allerede har blir formidlet. Forskningsplanen videre er å søke nye prosjekter basert på eksisterende datamateriale, samt gjøre longitudinelle undersøkelser.

 • Jonas Vaag har tilbudt seg å skrive et populærvitenskapelig sammendrag av prosjektet for tidsskriftet Sinn og Samfunn, samt bidra med informasjon om det trengs.

 • Doktorgradsavhandling:
  Vaag J (2015) Sleep, mental health and use of mental healthcare services among Norwegian musicians. NTNU i Trondheim, Det medisinske fakultet.

  Artikler:
  Vaag J, Saksvik-Lehouillier I, Bjørngaard JH & Bjerkeset, O (2015) "Sleep Difficulties and Insomnia Symptoms in Norwegian Musicians Compared to the General Population and Workforce." Behavioral Sleep Medicine, Published online: 04 Sep.
  DOI:10.1080/15402002.2015.1007991

  Vaag J, Bjørngaard JH & Bjerkeset, O (2015) "Symptoms of Anxiety and Depression among Norwegian Musicians Compared to the General Workforce." Psychology of Music, 20. januar.
  doi:10.1177/0305735614564910

  Vaag J, Bjørngaard JH & Bjerkeset O "Use of Healthcare Services and Medication among Musicians Compared to the General Workforce." Innsendt.

  Andre publikasjoner:
  Vaag J, Giæver F & Bjerkeset O (2014) "Specific Demands and Resources in the Career of the Norwegian Freelance Musician." Arts & Health, årg. 6, nr. 3, s. 2015-222.
  DOI:10.1080/17533015.2013.863789