Gunn Helen Kristiansen (t.v.) og Bente Heinie Laukvika har vært med å prøve ut ReConnect og er storfornøyde. – Jeg hadde ikke vært i jobb nå hadde det ikke vært for ReConnect, sier Bente. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Jeg har hatt individuell plan tidligere, men ingen av disse har hatt noe mål om tilfriskning. På det individuelle plan har dette vært en fantastisk endring, og et verktøy som jeg har savnet, forteller Gunn Helen Kristiansen.

Hun er en av brukerne som har vært med å prøve ut ReConnect, som er et støtteverktøy for mennesker med psykiske utfordringer. Prosjektet har fått støtte fra Stiftelsen Dam i totalt tre år, gjennom to ulike prosjekter i regi av Rådet for psykisk helse. Forskningen i prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Tilgjengelig døgnet rundt

Enkelt fortalt handler det om at brukeren skal mestre sin egen helse bedre, på tross av pyskiske helseutfordringene man har. ReConnect er et nettbasert verktøy, der brukeren inviterer sine hjelpere både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det et eget forum, der brukeren kan snakke med andre i samme situasjon.

ReConnect er tilgjengelig døgnet rundt, noe som var avgjørende for Gunn.

– Ofte er det jo sånn at behovet er størst når kontorene er stengt. Jeg har mange ganger kjent på panikken fredag ettermiddag, når jeg vet at det ikke er mulig å få hjelp før mandag. Jeg har til og med tatt taxi rundt i Asker og endt opp utenfor Blakstad i ren desperasjon, selv om jeg vet at jeg ikke får hjelp der heller, forteller hun.

Men med ReConnect ble situasjonen raskt en annen.

– Da kunne jeg bare logge meg på, og fortelle at «akkurat nå føler jeg det sånn», sier hun.

Lavterskeltilbud

Dermed er terskelen langt lavere for å be om hjelp, og man kan beskrive situasjonen slik det føles akkurat når det er vondt og vanskelig, uten å måtte vente til hjelpen er tilgjengelig. For mange har situasjonen kanskje endret seg innen de møter sin behandler, og dermed får ikke behandleren innblikk i situasjonen til brukeren når krisen rammer.

Det gjør det langt vanskeligere å bistå med det faktiske problemet.

– Det er også en trygghet for meg å vite at behandleren min vet hvordan jeg har det, forteller Gunn.

ReConnect er et enkelt nettbasert verktøy, som skal bistå mennesker med psykiske utfordringer til å håndtere hverdagen. Erfaringene så langt for de som har tatt ReConnect i bruk synes å være svært gode.

Enkelt å bruke

Reconnect er et enkelt nettverktøy, som man ikke trenger tekniske forkunnskaper for å benytte seg av. I prosjektperioden har brukere fra Asker og Balsfjord kommuner blitt invitert til å prøve ut ReConnect.

Ved hjelpe av ulike funksjonaliteter på nettsiden kan man være i dialog med hjelpeapparatet, sette seg mål i hverdagen – både kortsiktige og langsiktige, lage oversikter over egen hverdag, som for eksempel en økonomisk plan, samt at man kan snakke med andre brukere i et eget forum.

Sistnevnte har blitt svært populært, og bare siden juni i fjor har det kommet over 900 innlegg fra brukerne. Dette handler om å bistå hverandre gjennom å dele av egne erfaringer og tanker.

Stor hjelp i andre brukere

For Bente Heinie Laukvika og Gunn Helen Kristiansen oppleves verktøyet som svært nyttig. Særlig forumet har vært nyttig, forteller Bente.

Erfaringskonsulent Lillian Sofie Eng er glad for at Gunn og Bente har hatt så stort utbytte av ReConnect. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Det gir en veldig fin trygghet i å vite at de som er på forumet er der av samme grunn som meg. Folk er veldig flinke til å dele erfaringer, og så er det sosialt. Jeg føler jo nesten at vi kjenner hverandre, selv om vi er anonyme på forumet, sier hun.

Bente mener også det er en fordel at alle de ulike verktøyene er samlet på ett nettsted.

– Det gir en veldig god flyt ved at det er andre funksjoner, som dagbok for eksempel, på nettsiden. Man har alle verktøyene på ett sted, sier hun.

Endelig tilbake i jobb

Bente har vært hjemmeværende syk i fem år. Men for kort tid siden startet hun i ny jobb, i en femti prosent stilling.

– Jeg kan si helt sikkert at jeg ikke hadde klart å komme ut i jobb, hadde det ikke vært for ReConnect – hele veien, sier hun, og forteller at hun ønsker å stå fram med sine erfaringer, i håp om at ReConnect kan bli en varig del av behandlingstilbudet for for personer med psykiske helseutfordringer.

For når prosjektperioden går ut i mai, er det foreløpig ingen plan for videre finansiering av tilbudet.

Det håper erfaringskonsulent og medforsker Lillian Sofie Eng ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus at det blir en løsning på.

Hun er imponert over fremgangen brukerne av ReConnect har vist.

– Nå som vi ser at dette oppleves som viktig, så ønsker vi jo å drive det videre. Men så langt er overgangen fra forskning til drift svært utfordrende, både i forhold til regelverket og foretningsmodellen, forteller hun.

Eng forteller at det jobbes med en løsning for å gjøre ReConnect til et varig tilbud.

– Det er ugreit om man skal ta fra folk noe som de opplever at fungerer, så senteret jobber hele tiden med å få til utprøving i større skala, sier hun.

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Nettstøtte til mestring og samhandling
Prosjekttema
Utvikling og evaluering av en nettbasert verktøy for mestring og brukersentrert samhandling - psykisk helse
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Asker kommune og Vestre Viken HF
Prosjektleder/forsker

Deede Gammon

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2012: kr 600 000, 2013: kr 600 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Nettstøtte for mestring og samhandling - psykisk helse

  For brukere av psykiske helsetjenester er kunnskap om seg selv og eget liv sentral i utformingen av gode tjenestetilbud og likeverdig samarbeid med helsepersonell. Nettløsninger kan være et egnet hjelpemiddel i erfaringsformidling og dermed også medvirkning i tilfriskningsprosesser. Senter for pasientmedvirkning (SPS) ved Oslo universitetssykehus, Asker kommune, Psykiatrisk avdeling ved Blakstad, og Vestre Viken forskning foreslår å etablere et brukerfokusert samhandlingsprosjekt. Det skal videreutvikles og testes et mobilt Web-basert verktøy, kalt "PsyConnect", som er et støtteverktøy for økt involvering i forebygging og tilfriskningsprosesser og sikker samhandling med hjelpeapparatet.

  Hensikten med prosjektet, som benytter seg av deltakende utvikling og evaluering, er å: 1) videreutvikle mestrings- og samhandlingsverktøyet PsyConnect, en webbasert tjeneste for mennesker med sammensatte behov for psykiske helsetjenester; og 2) tilrettelegge for å ta løsningen i bruk vanlig praksis. Systemet bygger på 2 tidligere forskningsbaserte løsninger (Connect 2.0/WebChoice) som per i dag har følgende moduler: kartlegging/egendokumentasjon, mestringstiltak, meldingsutveksling, blogg, forum og linker. Målgruppen er mennesker i risikogrupper og med behov for langvarig oppfølging innen psykisk helse.

  Delmål er:

  1 Kartlegge brukerbehov i tilknytning til kartleggings-/egendokumentasjonsmodulen i PsyConnect, samt vurdere terskler for deres bruk og nytte i forhold til brukerbehov.

  2 Utrede hvordan ulike typer erfarings-, evidens- og rettighetskunnskap best kan forenes i rådene og veiledningen som skal utgjøre kunnskapsbasen til støtte for egenmestring, samt hvordan en kan sikre kvalitetsvedlikehold og oppdatering av denne etter prosjektslutt.

  3 Identifisere muligheter og barrierer for integrering av PsyConnect i praksisfeltet som samhandlingsverktøy mellom brukere, kommunen og spesialisthelsetjenesten.

  4 Utvikle, prioritere og implementere kravspesifikasjoner for PsyConnect.

  5 Implementere en testversjon av PsyConnect og evaluere den i en pilotstudie med 10-15 brukere i samhandling med tjenesteytere ved Blakstad og Psykososialt team i Asker kommune.

  Gjennom prosjektet vil brukere kunne få et verktøy som bidrar til; større oversikt og sammenheng, at deres kunnskaper får større gyldighet i utformingen av tjenestetilbudene, og større kontinuitet i samhandling med tjenesteytere. Tjenesteytere kan bli bedre i stand til å skreddersy behandling og oppfølging i tråd med brukerens egenkompetanse og verdier. Potensielt kan samfunnet spare utgifter ved at brukere er bedre i stand til å ta hånd om sitt liv, og gjennom mer målrettet støtte fra hjelpeapparatet. Videre kan prosjektet bidra til større inkludering i informasjonssamfunnet og derved fremme aktiv forebygging og større medvirkning fra en gruppe som står i fare for å marginaliseres.

Sluttrapport

 • For brukere av psykiske helsetjenester er formidling av kunnskap om seg selv og eget liv viktig som grunnlag for et likeverdig samarbeid med helsetjenesten. Et samarbeid tuftet på deltagelse og myndiggjøring kan bidra til å styrke den enkeltes bedringsprosess. Ulike nettbaserte løsninger for brukere av helsetjenester i samarbeid med helsetjenesten har potensiale for å styrke en slik bedringsprosess. Erfaringsformidlere, klinikere, IT-teknologer og forskere har sammen utviklet et nettbasert støtteverktøy for brukere med langvarige psykiske helseutfordringer. Utviklingen av støtteverktøyet baserer seg på tidligere utviklede systemer for fysisk helse (se www.communicaretools.org) og kalles PsyConnect. PsyConnect er diagnoseuavhengig med fokus på bedringsprosesser, og det muliggjør sikker kommunikasjon mellom brukere og helsepersonell, uavhengig av nivå i helsetjenesten. Støtteverktøyet består i tillegg av ulike moduler som kartlegging av egen situasjon og tilstand med tilhørende mål og aktiviteter, registreringer av egen tilstand, ulike øvelser for å mestre egne psykiske helseutfordringer og styrke egne ressurser, medisinoversikt, krisehåndteringsplan, artikkelsamling med kvalitetssikret informasjon, forum og dagbok. Bruk av verktøyet er ment som et supplement til ordinær oppfølging og behandling og bruk av verktøyet kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Utfordringer knyttet til å ta støtteverktøyet i bruk synes å være relatert til å ta i bruk ny teknologi, men ikke minst til at støtteverktøyet søker å utfordre etablerte roller ved å styrke brukerens delaktighet og ansvar i egen oppfølging og behandling samt helsepersonellets proaktive rolle i brukerens bedringsprosess.

  I videre utvikling og evaluering skal 40 brukere og deres samarbeidspartnere i både kommune- og spesialisthelsetjenesten i Asker kommune/Vestre Viken HF og Balsfjord kommune/ Universitetssykehuset Nord-Norge HF prøve ut støtteverktøyet på en periode på seks måneder. Målet i den neste fasen vil være systematisk utforskning og beskrivelse av hvordan nettbaserte verktøy best kan være til støtte for brukerens bedringsprosess, i samarbeid med helsetjenesten.

  Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS), Oslo Universitetssykehus.