Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Smittevern i Nyfødtintensiv: Stress og tidlig foreldre-barn tilknytning

Organisasjon: Landsforeningen uventet barnedød

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Anne Lee Solevåg

Søknadssammendrag:

Bakgrunn
Stress påvirker nyfødte barns helse på kort og lang sikt. Et umodent nervesystem gjør nyfødte spesielt følsomme for stress. Samvær/interaksjon med foreldrene i nyfødtintensivavdelingen er helsefremmende for den syke nyfødte, bl.a. ved å redusere stress. Tidlig tilknytning mellom foreldre og barn påvirker også foreldrenes stressopplevelse og familierelasjonene på langt sikt.

Et av tiltakene som norske myndigheter innførte for å begrense utbredelsen av COVID-19 er besøksforbud ved sykehusene. For syke nyfødte og for tidlig fødte barn i Nyfødtintensivavdelingen på Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet betyr det at kun én forelder får være i avdelingen sammen med barnet per 8 timers vaktskift.

Målsetning
1. Fremme psykisk helse og mestring gjennom bedret tilknytning foreldre-barn når smitteverntiltak begrenser tidlig samvær:
a. Redusere stress hos syke nyfødte og for tidlig fødte barn
b. Redusere stress hos foreldrene som følge av redusert samvær med barna og hverandre under innleggelsen i nyfødtintensivavdelingen.
2. Å skaffe til veie:
a. Beslutningsgrunnlag ved utforming av smitteverntiltak.
b. Praktiske tjenester (veiledning, mestringstrening) for foreldrene.

Målgruppe og deltakere
Syke nyfødte og for tidlig fødte barn innlagt i nyfødtintensivavdelingen og deres foreldre. Samtykkebasert.

Metode
Ved Nyfødtintensivavdelingen OUS Rikshospitalet:
a) For hvert barn i tre døgn:
1. Massespektrometrisk spyttanalyse av stressmarkørene kortisol, kortison, 11-deoksykortisol og metanefriner.
2. Registrere samvær foreldre/barn i timer per døgn.
b) Èn gang per forelder: Norsk oversettelse av spørreskjemaet Parenting Stress Index–Short Form.

2. Intervensjon
En spedbarnspsykolog veileder foreldrene i observasjon/vurdering av barnet: Fremme foreldre-barn tilknytning og redusere fremmedgjøring/tap av kontroll (økt mestring), og redusere stress foreldre og barn.

Tidsplan

  • Foreldredagbøker og spyttprøver sept 2020-august 2021
  • Spyttanalyser desember 2020-september 2021.
  • Foreløpig analyse for å målrette intervensjonen mot sårbare grupper febr-april 2021.
  • Spedbarnspsykolog mars-september 2021.
  • Evaluering/rapportering oktober-desember 2021.

Forventede resultat

  • Spedbarnspsykolog reduserer stress hos barna og foreldrene.
  • Prosjektresultatene vil påvirke organiseringen av nyfødtintensivavdelinger.
  • Reviderte samværsregler.

Prosjektinformasjon