Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Terapiridning og dagrideleir i små kohorter

Organisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Sum: Kr 665.000

Prosjektleder: Kathrine Olsen

Søknadssammendrag:

Terapiridning er en helt unik kombinasjon av fritidstilbud og terapi. Ridning fremmer koordinasjon, balanse, styrke og utholdenhet og gir sansestimulering gjennom et unikt samspill mellom hest og rytter.

Terapiridning skal ledes av spesialutdannede fysioterapeuter, og ved Haugesund Rideklubb har det vært tilbud om terapiridning i over 25 år. Deltakerne er personer med ulik grad av funksjonsnedsettelse eller helsemessige utfordringer, og for mange er terapiridningen den eneste fritidsaktiviteten de deltar på. Samtidig har de fleste helseutfordringer som gjør det nødvendig å ta ekstra smittevernhensyn i forbindelse med Covid 19. Dette har vanskeliggjort gjennomføringen av ordinært terapiridningstilbud.

Prosjektet retter seg mot barn, unge og voksne, og fokuserer på tilrettelegging og tilpasning av terapiridningstilbudet slik at det er gjennomførbart i forhold til smittevernhensyn. Prosjektet er todelt; Del 1 er et ukentlig tilbud i små kohorter/ individuelt. Del 2 er et intensivt tilbud med «rideleir» i 5 påfølgende dager i skoleferier. For å få til dette er det nødvendig med økt opplæring av leiere, både for å optimalisere det faglige tilbudet og i forhold til smittevern.

Opplæring av leiere og inkludering av deltakere er påbegynt. Gjennomføring av del 1 pågår gjennom prosjektperioden; oktober 2020-desember 2021. Del 2 gjennomføres første gang vinterferien 2021.

Datainnsamling og evaluering gjennomføres ved semesterslutt for ukentlig terapiridningstilbud og etter gjennomføring for rideleirtilbudet.

Tidligere forskning indikerer at prosjektet vil kunne gi både fysiske og psykososiale gevinster, som bedring i helse og atferd, språk, sosial fungering og kognitiv våkenhet, samt gi bedret balanse, motorisk kontroll og mer symmetrisk muskelaktivitet. Basert på erfaring er økt mestringsfølelse og glede også viktige utkomme.

Prosjektmidlene dekker deltakernes rytterandel, og gir mulighet for tilbud om terapiridning til deltakere som ellers hadde takket nei av privatøkonomiske hensyn.

Prosjektet vil gi økt kunnskap om daglig terapiridning i forbindelse med gjennomføringen av dagrideleir.

Prosjektinformasjon