Vilde (16) har omtrent hele kroppen dekket av vitiligo, som gjør at huden blir helt hvit. I filmen forteller hun om hvordan hun gruer seg til sommeren. Foto: Hacienda film

Dokumentaren Under Huden handler om tre unge kvinner som lever med en hudsykdom og om deres ufordringer i hverdagen.

Psoriasis- og eksemforbundet har samarbeidet med Hacienda film om en dokumentar om å se annerledes ut. Filmen er regissert av Mari Finnestad og Frida Marie Flatland og Arne Kristiansen står for fotograferingen.

Om filmen

Tonjes hud vokser omtrent syv ganger så fort som normalt, og hver morgen må sengen støvsuges.

Vilde har omtrent hele kroppen dekket av vitiligo, som gjør at huden blir helt hvit. Vilde gruer seg til sommeren, og sier hun føler seg «ekkel i sin egen kropp».

Sanna sliter med psoriasis, som først meldte seg i 10. klasse og etter en periode med spiseforstyrrelser og depresjon. Høsten 2017 får hun sitt største utbrudd, da 95 prosent av kroppen dekkes av psoriasis.

Se promo for Under huden her:

Video: Hacienda film/Psoraiasis- og eksemforbundet

Se Under huden

Her kan du se hele filmen Under huden på VGTV (betalingsmur)

Filmen blir tilgjengelig for alle etter 6 måneder (august 2019). Om du vil se den allerede nå, kan du sjekke ut VGTVs analoge tv-kanal torsdag 7. februar klokken 20.30.

Les sak i VG: Sanna (24) fra Under huden: Livet med ekstrem-psoriasis

Tonjes (27) hud vokser syv ganger så fort som normalt, og hver morgen må sengen støvsuges. Filmen følger Tonje gjennom opp- og nedturer. Foto: Hacienda film
Sanna (24) sliter med ekstrem-psoriasis. I filmen får vi følge Sanna gjennom tøffe behandlinger med biologisk medisin. Foto: Hacienda film

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Under huden
Prosjektet i kortform

I dette prosjektet ønsker vi som nevnt å lage en TV-serie for nett-TV som belyser utfordringer og gleder, samt synliggjøre mestring ved en kronisk hudlidelse. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Iktyoseforeningen, Vitiligo Norge og PEF, og er planlagt utført i samarbeid med Hacienda film AS. Serien skal vises på Aftenposten TV, samt profilerer i organisasjonenes informasjonskanaler. Det vil nedsettes en prosjektgruppe med repr. fra tilknyttede parter. Gruppen vil være ansvarlig for innhold, budskap, osv. Hudlege vil benyttes for ekspertuttalelser og kvalitetssikring av endelig produkt.

Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Maren Awici-Rasmussen

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2017: kr 845 000
Startdato
31.07.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Å leve som synlig annerledes kan være psykisk tungt og mange rapporterer stigma knyttet til diagnosen. Prosjektet vil synliggjøre gode og sterke mennesker som har lært seg å mestre livet med en kronisk hudlidelse. Serien vil belyse sentrale spørsmål og hvilke strategier som brukes for å akseptere andres blikk, enten åpenlyst eller i skjul. Serien vil også være til informasjon og ettertanke for allmennheten.
  Utfordringene er ulike fra diagnose til diagnose og person til person, men det er mange fellesnevnere. Sentrale spørsmål er skjønnhetsfokus, relasjoner, tøffe situasjoner osv.

 • Målet er å bygge ned fordommer og kunnskapsmangel i offentligheten om hudsykdommer. Gjennom å vise sterke personer som lever fint med sin diagnose oppnår man også å gi andre personer med hudsykdommer og deres pårørende rolleforbilder som kan inspirere til større grad av mestring.

 • Prosjektets primærmålgruppe være allmennheten. Prosjektets sekundærmålgruppe er de som lever med en (hud)diagnose, enten som direkte eller indirekte berørt.

 • 250000
 • 500000
 • Det vil settes ned en prosjektgruppe av brukere fra de tre pasientorganisasjonene. Gruppen vil være ansvarlig for seriens innhold, tema, scenarioer, rekruttering/utvelgelse av filmobjekter, manus osv. Den vil følge prosessen fra A til Å, og sikre at pasientperspektivet blir synliggjort slik vi ønsker at det skal. I tillegg vil det være en representant fra Hacienda med i gruppen, da dette vil være med å gi den faglige kompetansen som trengs for å utarbeide et godt manus og å velge de gode kandidatene og eksemplene. Gruppen vil samles omtrent til 6 ganger. Vi ønsker primært deltakere som bor i pendelavstand til Oslo grunnet praktiske- og kostnadshensyn. Guppen vil benytte telefon og e-post. Objekt vil rekrutteres på diverse samlinger og gjennom utlysninger.

  Prosjektet vil knytte til seg en hudlege som vil gi ekspertuttalelser om aktuell problematikk i de ulike episodene, samt kvalitetssikre og godkjenne endelig produkt.

  Filming vil gjennomføres av Hacienda Film AS, og representant fra gruppen dersom det er ønskelig.

  Serien vil vises på aptv.no, og hver episode vil omtales redaksjonelt av Aftenposten minst en gang. Serien vil også benyttes aktivt innad i organisasjonene for å sette fokus. Mål om å få innpass i A-magasinet.

 • Etter tildeling: utlyse mulighet for å delta i prosjektgruppen
  Medio August: nedsette prosjektgruppe og møtes for første gang. Møter vil holdes jevnt og trutt i prosjektperioden.
  Høst: rekruttere filmobjekt gjennom diverse rekrutteringskanaler
  Høst og vår: filme
  Vår: ferdigstille prosjekt og starte synliggjøringen. Dele trasere og gjøre publikum "klare og nysgjerrig"
  Vår-sommer: profilere prosjektet og slippe produkt.
  SPRE resultat og info om.

Sluttrapport

 • Ettersom filmen ble publisert etter prosjektslutt og vi ikke har lykkes i å få visningstallet fra VGTVs lineære kanal, blir tallet på nådde kun et moderat estimat. Etter sommeren kan den publiseres på nett, og vi vil nå langt flere.

  Selve filmen er vi veldig fornøyd med. Den er god og har stor bruksverdi i organisasjonen. Alle tre jentene er personer man gjerne assosierer seg selv med. De gjør det lettere å si hvilken diagnose du har. Filmen gir også et godt innblikk i hvilke utfordringer de har som unge kvinner i dag, og hvordan usikkerheten med diagnosen kan kobles sammen med utfordringer med å bli voksen og selvstendig. Deltakerne setter lys på dikotomiene ung- diagnostisert og trygg-utrygg, og gir et veldig ærlig og gjenkjennende bilde til seer.

  At filmen er kjøpt av VGTV og Java docmentaries er veldig gøy. Dette viser at produktet er kvalitet og at fagfolk anser at den har stor bruksverdi for befolkningen generelt, ikke kun den diagnostiserte.

 • Under huden er et folkeopplysningstiltak. Målet er å bygge ned fordommer og kunnskapsmangel i offentligheten om hudsykdommer. Gjennom å vise ekte personer som lever fint med sin diagnose, men som også viser noen måter diagnosen kan påvirke livet, kan man stimulere til mestring og forståelse hos andre personer med hudsykdommer og deres pårørende. Vi ønsket å bli kjent med livene til personer som mestrer diagnosen, og som kan være gode og ærlige ambassadører for diagnosene og utfordringene de kan bringe. Prosjektet har altså som må å spre informasjon om hvordan en hverdag med en synlig hudlidelse kan se ut. Hvilke situasjoner personer står i og hvilke tanker og refleksjoner som mange baler med. Dette gjøres gjennom å belyse hverdagslige situasjoner som får en tilleggsdimensjon grunnet diagnosen. Vi ønsket å gi gode rollemodeller for de som strever med komplekse hverdager.
  Mange opplever skam og ensomhet tilknyttet en diagnose- dette ville vi gjøre noe med. Synliggjøring normaliserer.

 • 50000
 • Etter tildeling ble kontrakt signert og prosjektgruppe satt ned. Deltakere til filmen ble rekruttert gjennom direkte henvendelser, sosiale media og nettsider. Det ble gjennomført flere samlinger for å velge ut riktige kandidater til produktet. Kandidatene ble testet foran kamera og de med "gode" historier og kameravennlig fjes luket ut. Utvelgelsesprosessen ble litt trenert grunnet ønske om kjønnsbalanse, men vi endte til slutt med tre bra jenter/damer da det viste seg umulig å finne en gutt/mann.

  Underveis i utvelgelsesprosessen ble det tatt hensyn til hvilke historier de hadde å fortelle. Det ble også gjort en beslutning om å velge en form hvor personene filmer seg selv og man tar del i en reise i deres hverdag, fremfor å gjenskape en situasjon for å bryte den ned til problematikk og mestring. Formen dokuementar opplevdes som veldig hensiktsmessig for å få frem budskapet vårt. Det ble også endret fra ferdig produsert serie til dokumentar.

  Etter utvelgelse har filmingen gått sin gang, og deltakerne har tatt del i prosessen, godkjenning av produkt osv. Det har også vært kontakt mellom prosjektleder og filmselskap. PEF har godkjent produktet og vært med underveis.

 • 18. januar slapp VGTV dokumentaren på sine nettsider. Torsdag 17. februar inviterte vi til førpremiere. Det ble filmvisning med påfølgende samtale med deltakerne. 4. og 6. februar ble den vist på den lineære TV.
  VGTV ønsket en 6 måneders eksklusivitet, men, vi stilte som ultimat at PEF, Vitiligoforeningen og Iktyose foreningen har rettigheter til å bruke produktet internt i organisasjonene også de 6 månedene hvor VGTV har eksklusivitet. PT. brukes filmen aktivt av organisasjonene og når stadig flere. Filmen vil brukes aktivt videre.