Regnskap

Alle prosjekter som har mottatt midler fra Stiftelsen Dam må regnskapsrapportere for å vise hvordan midlene er brukt, men det er forskjellige krav for de ulike ordningene.

Foto: colourbox.com
  • Prosjektene skal levere regnskap hvert år, det vil si et årsregnskap som følger kalenderåret.

   Det er prosjektets samlede utgifter og inntekter det skal leveres regnskap for, det vil si inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet ut over det som er bevilget fra Stiftelsen Dam.

   Det skal ikke avlegges regnskap for administrasjonstillegget som følger bevilgningen til søkerorganisasjonen, med mindre tillegget (eller deler av det) er tilført prosjektet.

  • Stiftelsen Dams frist for levering av regnskapene for Forskning er 15. mars.

   OBS! Organisasjonene har frister tidligere enn dette, så ta kontakt med din søkerorganisasjon for å få fristen.

   Regnskapsrapporteringen gjennomføres elektronisk i Damnett.

  • Det er søkerorganisasjonen sentralt som står ansvarlig for all regnskapsrapportering i henhold til gjeldende krav.

   Dette gjelder uavhengig av om hvor prosjektet gjennomføres.

   Før innsending til Stiftelsen Dam skal organisasjonen sørge for at alle regnskap er korrekt utfylt, og at alle nødvendige underskrifter og vedlegg er med.

  • Regnskapsrapporten skal underskrives av både stipendiat/postdoktor/forsker og hovedveileder (gjelder stipendiat og postdoktor). I tillegg skal budsjettansvarlig leder ved den aktuelle institusjonen hvor stipendiat/postdoktor/forsker er ansatt, undertegne attestasjon fra budsjettansvarlig leder ved institusjonen.

   Teksten i skjema kopieres over på institusjonens brevark, fylles ut og undertegnes.

   Les mer i brukerveiledningen i Damnett, der det er et eget kapittel om regnskapsrapportering.

  • Det er prosjektets samlede utgifter og inntekter det skal leveres regnskap for, det vil si inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet.

   Det skal ikke avlegges regnskap for administrasjonstillegget som følger bevilgningen, med mindre tillegget (eller deler av det) er tilført prosjektet.

  • Stiftelsen Dams frist for levering av prosjektregnskapene er tre måneder etter sluttdato i prosjektet. OBS! Organisasjonene har frister tidligere enn dette, så ta kontakt med din søkerorganisasjon for å få fristen.

   Regnskapsrapporteringen gjennomføres elektronisk i Damnett.

  • Det er søkerorganisasjonen sentralt som står ansvarlig for all regnskapsrapportering i henhold til gjeldende krav.

   Dette gjelder uavhengig av om prosjektet gjennomføres sentralt eller lokalt i organisasjonen eller eventuelt i samarbeid med en ekstern instans.

   Søkerorganisasjonen er også ansvarlig for at revisor sentralt og lokalt får all nødvendig dokumentasjon og informasjon.

   Før innsending til Stiftelsen Dam skal organisasjonen sørge for at alle regnskap er korrekt utfylt, og at alle nødvendige underskrifter og vedlegg er med.

  • Totalinntekt under 150.000

   Prosjekter med en totalinntekt på 150.000 kroner eller mindre, er i hovedregelen fritatt for revisjon.

   Det er likevel full regnskapsplikt for slike prosjekter, og regnskapet skal underskrives av to personer, der den ene skal være prosjektlederen og den andre en tillitsvalgt tilknyttet prosjektet.

   Institusjoner underlagt Riksrevisjonen

   Enkelte prosjekter gjennomføres ved institusjoner underlagt Riksrevisjonens kontroll. Slike prosjekter kan fritas for kravet om revisjon.

   Regnskapsrapporten skal da være underskrevet av prosjektleder, og budsjettansvarlig leder ved den aktuelle institusjonen skal undertegne skjema for attestasjon fra budsjettansvarlig leder.

  • Krav til revisjon

   Revisjon av det enkelte prosjekt må foretas av registrert eller statsautorisert revisor.

   Alle prosjekter med en totalinntekt på 150.000 kroner eller mer skal ha revisjonsberetning. Stiftelsen Dams legger spesiell vekt på kontroll av at midlene er brukt i henhold til budsjettet i søknaden og i henhold til Stiftelsen Dams kommentar til bevilgningen. Det blir gitt kommentarer til alle prosjektbevilgninger.

   Søkerorganisasjonen må tilrettelegge for revisor, slik at arbeidet kan planlegges i henhold til Stiftelsen Dams frist. Det er derfor viktig at revisor får kopi av all relevant informasjon og dokumentasjon i tide.

   Prosjektsøknad med budsjett, og Stiftelsen Dams kommentar til den enkelte prosjektbevilgning, er individuell for hvert prosjekt og må fås fra søkerorganisasjonen sentralt eller det lokale ledd som er involvert. Der fås om nødvendig også tidligere års framdriftsrapporter for prosjekter som går over flere år.

   I tillegg kan det for enkelte prosjekter foreligge korrespondanse mellom Stiftelsen Dam og søkerorganisasjonen, der Stiftelsen Dam godkjenner budsjettendringer eller andre endringer.

   Søkerorganisasjonen må fremskaffe slik korrespondanse for revisor.

   Revisjonsberetning

   Stiftelsen Dams egen mal for revisjonsberetning skal benyttes.

   For de prosjekter organisasjonen driver sentralt, er det naturlig at organisasjonens faste revisor tar seg av oppgaven.

   I de tilfellene hvor en ekstern samarbeidspartner (eller et annet organisasjonsledd enn det sentrale leddet) driver prosjektet, vil det være mest aktuelt at det er denne instansens faste revisor som benyttes til å revidere prosjektregnskapet.

   Last ned mal for revisjonsberetning.

  • I Ekspress ligger regnskapsrapporteringen inne som en del av sluttrapporteringen.

   Det skal legges inn inntekter og utgifter i et regskapsoppsett.

   Tallene kommenteres i åpent kommentarfelt.