Nedsatt hørsel kan alle få. Foto: Astrid Waller/HLF

Samtidig er det en uttalt politisk målsetting at så mange som mulig skal delta. Det er iverksatt ulike tiltak for å øke tilgangen til arbeidsmarkedet samtidig som behovet for gode rehabiliteringstjenester får økt oppmerksomhet.

Denne saken er skrevet av HLF.

Mangelfull samhandling

Elisabeth Svinndal

Det er i flere sammenhenger pekt på problemer knyttet til oppsplitting og fragmentering i tiltaksapparatet.

I tjenestetilbudet til hørselshemmede gjelder dette blant annet mangelfull samhandling mellom ulike tilbud og etater, forskjeller i tilbudet avhengig av bosted, manglende eller mangelfull informasjon om rettigheter og muligheter innen hørselsomsorgen, manglende koordinering av tjenestetilbud og manglende rehabiliteringstilbud hvor det tas et helhetlig perspektiv.

Stipendiat Elisabeth Svinndal har undersøkt hørselshemmedes deltakelse i arbeidslivet gjennom blant annet deltakelsesgrad og bruk av hørselsfaglige og arbeidsrettede tjenester. Forskningen har avdekket hvilket tjenestebehov personer med hørselstap har for å få innpass i arbeidslivet og hindre utstøting.

Viser hva som fungerer godt

Prosjektet har også identifisert avgjørende faktorer for å sikre full deltakelse i arbeidslivet for hørselshemmede. Intervjuer med hørselshemmede arbeidstakere og deres arbeidsgivere, har avdekket både barrierer for full deltakelse og suksesskriterier.

Kunnskapen som er fremskaffes bidrar i arbeidet med å utvikle et bedre tilpasset og mer hensiktsmessig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Resultatene viser hva som fungerer godt og som følgelig kan bygges videre på.

Les sak i Din Hørsel her: God tilrettelegging krever godt samarbeid

Prosjektinformasjon

Program
Forskning (2014)
Prosjektnavn
Yrkesdeltakelse og nedsatt hørsel
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Ekstern instans
Rehabiliteringssenteret AIR
Prosjektleder/forsker

Elisabeth Vigrestad Svinndal

Hovedveileder

Chris Jensen

Bevilget
2015: kr 680 000, 2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000
Startdato
01.04.2015
Sluttdato
21.12.2018
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Betingelser for likeverd i arbeidslivet for hørselshemmede. Forskningsbasert kunnskap for bedre rehabilitering.

Sluttrapport

 • Nedsatt hørsel er hyppig forekommende med anslagsvis 10-13 % av befolkningen i yrkesaktiv alder. Tidligere studier har funnet en høy grad av utmattelse i denne gruppa arbeidstakere samt en lavere deltakelsesgrad generelt. Samtidig er det lite kunnskap om deres deltakelse i arbeidslivet i Norge.

 • Prosjektets målsetting var todelt. Første målsetting var å belyse arbeidslivsdeltakelsen blant personer med nedsatt hørsel i Norge og hva som påvirker deltakelsen for å se om man finner de samme ufordelaktige forholdene som man har gjort i andre land. Den andre målsettingen var å identifisere hva som hemmer og fremmer deltakelse i denne gruppa arbeidstakere.

 • Prosjektet består av tre delstudier. Den første studien var en internettbasert spørreundersøkelse blant personer med nedsatt hørsel i yrkesaktiv alder. Spørreskjemaet bestod av spørsmål om arbeidsdeltakelse, fungering og tilrettelegging. Den andre studien var en intervjustudie blant personer med hørselstap om deres erfaringer i arbeidslivet. Deltakerne hadde en nåværende eller nylig tilknytning til arbeidslivet. Den tredje studien var en intervjustudie med arbeidsgivere/ledere om deres erfaringer med nedsatt hørsel på arbeidsplassen. Alle deltakerne hadde nylig erfaring med å ha personer med nedsatt hørsel i sin stab.

 • Spørreundersøkelsen ble gjennomført som planlagt. Undersøkelsen ble sendt ut som en lenke gjennom Hørselshemmedes Landsforbund. Invitasjon til deltakelse gikk til alle deres medlemmer i yrkesaktiv alder som var registrert med e-postadresse. Svarprosenten ble på 35,6 %. Dataene ble analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk og logistisk regresjon. Den første intervjustudien består av 21 arbeidstakerintervjuer, og deltakerne var mellom 32 og 67 år. Intervjuenes lengde var mellom 55 minutter og to timer. Dataene er analysert ved hjelp av 'grounded theory' som planlagt. Den andre intervjustudien består av ti arbeidsgiverintervjuer hvor deltakerne var mellom 37 og 60 år. Dataene var planlagt analysert ved hjelp av 'grounded theory', men da intervjuene var mindre fyldige enn arbeidstakerintervjuene, ble analysemetoden endret til systematisk tekstkondensering.

 • Prosjektet bekrefter tidligere studier som viser at hørselshemmede er en sårbar gruppe i arbeidslivet. En høy grad av utmattelse/fatigue ble funnet sammen med manglende tilrettelegging. Arbeidslivsforløp utviklet seg i retning av deltakelse eller frafall avhengig av egenskaper ved arbeidstakeren og miljøet rundt. Arbeidsgiverne så ikke nedsatt hørsel som en utfordring, men opplevde begrensninger i å finne permanente løsninger.

 • Hørselshemmedes Landsforbund har bidratt til rekruttering av deltakere til spørreundersøkelsen og til arbeidstakerintervjuene. Rehabiliteringssenteret AiR har bistått med finansiering og forskningskompetanse.

 • Det er inngått et samarbeid med Styringsenheten for tilrettelegging og deltakelse i NAV om flere analyser og spredning av resultater. Arbeidet blir presentert i ulike fora, både i akademia, praksisfeltet og overfor brukere og deres representanter. Prosjektleder planlegger igangsetting av nye tjenester som baserer seg på forskningsresultatene.

 • Prosjektleder var samlokalisert med søkerorganisasjonen i to år, og det var i perioden regelmessig kontakt. Omtale av prosjektet har foregått gjennom organisasjonens kanaler i rekrutteringsfasen samt med bred omtale i høst. Det er planlagt ytterligere omtale fremover.

 • Doktorgradsavhandling:
  Svinndal, E. V. (2018) Hearing loss and work participation in Norway. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
  https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2583496

  Artikler:
  Svinndal, E. V., Solheim, J., Rise, M. B. & Jensen, C. (2018). Hearing loss and work participation: a cross-sectional study in Norway. International Journal of Audiology 57 (9), 646-656.
  doi: 10.1080/14992027.2018.1464216

  Svinndal, E. V., Jensen, C. & Rise, M. B. (2018). Working life trajectories with hearing impairment. Disability and Rehabilitation.
  doi: 10.1080/09638288.2018.1495273 (Published online)

  Svinndal, E. V., Jensen, C. & Rise, M. B. (2019). Employees with hearing impairment. A qualitative study exploring managers’ experiences. Disability and Rehabilitation.
  https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1541101 (Published online)

 • Doktorgradsavhandling:
  Svinndal, E. V. (2018) Hearing loss and work participation in Norway. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
  https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2583496

  Artikler:
  Svinndal, E. V., Solheim, J., Rise, M. B. & Jensen, C. (2018). Hearing loss and work participation: a cross-sectional study in Norway. International Journal of Audiology 57 (9), 646-656.
  doi: 10.1080/14992027.2018.1464216

  Svinndal, E. V., Jensen, C. & Rise, M. B. (2018). Working life trajectories with hearing impairment. Disability and Rehabilitation.
  doi: 10.1080/09638288.2018.1495273 (Published online)

  Svinndal, E. V., Jensen, C. & Rise, M. B. (2019). Employees with hearing impairment. A qualitative study exploring managers’ experiences. Disability and Rehabilitation.
  https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1541101 (Published online)